Tromsø

Vi holder til på Alfheim Stadion, Stadionvegen 3, 9007 Tromsø, sammen med Bow Geo AS.

Det er hovedsakelig Sondre som sitter i Tromsø, men også Andrea er her hyppig:

Sondre Lunde, T: 48107035, E: sondre@skred.as.

Andrea Taurisano, T: 99397230, E: andrea@skred.as.

Ål i Hallingdal

Vi holder til i Baklivegen 27, 3570 Ål.

Kontakt Kari eller Kalle:

Kalle Kronholm, T: 47348221, E: kalle@skred.as.

Kari Torgersen, T: 97987666, E: kari@skred.as.

Trondheim

I Trondheim er vi å finne på Beddingen 14, 7042 Trondheim, samlokalisert med Vis-a-vis arkitekter.

Det er Andrea som holder til her. Kontakt ham:

Andrea Taurisano, T: 99397230, E: andrea@skred.as.

Kongsberg

Vi holder til i Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg, hos Kongsberg Innovasjon i Teknologiparken.

Kontakt Petter hvis du vil besøke oss her:

Petter Reinemo, T: 93600088, E: petter@skred.as.

Voss

På Voss har vi kontorer i Regimentsbygget, som ligger på Regimentsvegen 225, 5700 Voss.

Det er Hans som styrer her:

Hans Georg Grue:920 33 681, hans@skred.as

Oslo

Skred AS, avd. Oslo

Engebrets vei 5, 0275 Oslo

Kontorer

Medarbeidere

Petter Reinemo

Petter Reinemo

Sivilingeniør/Hydrolog (M. Sc.)

Petter har arbeidet med hydrologiske beregninger, elvehydraulikk, vassdragsteknikk, flomfarevurderinger, hydrologiske GIS-analyser og overvannshåndtering gjennom både privat og offentlig sektor. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til ulike typer infrastruktur, areal- og byggeplaner, flomsonekartlegging og FoU. Han har hovedprofil fra NTNU innen temaene overvannshåndtering, hydrologi og elvehydraulikk, med masteroppgave om modellering av flom forårsaket av ekstremnedbør. 

936 00 088 petter@skred.as Kongsberg

Andrea Taurisano

Andrea Taurisano

Geolog (Dr. scient. geol.)

Andrea Taurisano har bred bakgrunn fra både forskning (glasiologi og snøfysikk), forvaltning (skredfarekartlegging, skredsikring, beredskap, arealplanlegging, FoU), og rådgivning (geologi, geoteknikk, hydrogeologi). Hans viktigste arbeidsområder er kartlegging av skredfare iht. TEK17, risikovurderinger ifb. skråningsprosesser, planlegging og dimensjonering av sikringstiltak mot skred, akutte farevurderinger og faglig rådgivning i beredskapssituasjoner. Han har allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekter for private, kommuner og Staten.

993 97 230 andrea@skred.as Trondheim

Nils Arne Walberg

Nils Arne Walberg

Geolog (M. Sc.)

Nils Arne K. Walberg har en bred bakgrunn innen geologi, geofarer og instrumentering, og har gjort en rekke ulike oppdrag innen instrumentering og skredfarevurderinger. Han har bred erfaring innen instrumentering og overvåking av landområder, konstruksjoner, vann, klima og miljø, med hovedfokus på geologisk og geoteknisk instrumentering. Nils Arne har erfaring fra sanntidsovervåking av snøskred, steinsprang og fjellskred med ulike målemetoder, f.eks. Doppler-radar, radarinterferometri (GBInSAR) og laser/Lidar. Nils Arne har prosjektledererfaring fra en rekke større og mindre prosjekter for private og statlige aktører. Hans viktigste arbeidsområder er kartlegging av skredfare iht. TEK17, snøskredvarsling, faglig rådgivning og beredskapshåndtering.

481 81 446  nilsarne@skred.as  Oslo/Skøyen

Lars Eid Nielsen

Lars Eid Nielsen

Sivilingeniør/Hydrolog (M. Sc)

Lars har gjennom arbeid både i Norge og i Sveits bred erfaring med hydrologiske og hydrauliske analyser i vassdrag, samt konseptutvikling, planlegging og prosjektering av sikringstiltak. Han er godkjent NVE-Fagansvarlig for fyllingsdammer i konsekvensklasse 1. Han har bred erfaring som oppdragsleder for tverrfaglige arbeidsgrupper for utarbeidelse av revurderinger, tekniske planer, tilbudsdokumenter og detaljprosjektering for rehabilitering av vassdragsanlegg. Han har erfaring som stedlig kontrollør for uavhengig kontroll og prosjekteringsleder ved rehabilitering av fyllingsdammer.
Lars har bred kompetanse innenfor prosjektering og terrengmodellering i 3D, samt bruk av ulike BIM-verktøy. Han har gjennom arbeid i Norge og i Sveits opparbeidet seg en spesialisering innenfor terrengmodellering av vassdragstiltak med iterasjon mot hydrauliske analyser for verifikasjon av design.
Han har fagbakgrunn innenfor vassdragsteknikk, geologi, geoteknikk, hydrologi, hydraulikk, betongkonstruksjoner og anleggsteknikk.

482 01 076  lars@skred.as  Oslo/Skøyen

Ingrid Alne

Ingrid Alne

Sivilingeniør/Hydrolog (M. Sc.)

Ingrid har kompetanse og erfaring innen flomberegninger, flomsonekartlegging og hydraulisk modellering. Hun har jobbet med overvannshåndtering i forbindelse med regulerings- og byggeplaner, samt overvannssøknader ved igangsettingstillatelse. Hun har god kompetanse innen dimensjonering og kapasitetsvurdering av stikkrenner/kulverter med ulike programmer som HY8, EPA SWMM og HEC-RAS. Videre har hun tilegnet seg solid erfaring innen GIS-verktøy med blant annet bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata. Har også erfaring med feltarbeid i forbindelse med oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering.

920 35 362 ingrid@skred.as Oslo/Skøyen

Kalle Kronholm

Kalle Kronholm

Naturgeograf (Dr. sc. nat.), daglig leder

Kalle Kronholm har bred bakgrunn fra rådgivning og forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng. De viktigste arbeidsområdene er kartlegging av skredfare, design og dimensjonering av sikringstiltak mot alle skredtyper, samt akutte farevurderinger og skredvarsling. Han har allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner og Staten.

473 48 221 kalle@skred.as Ål i Hallingdal

Sondre Lunde

Sondre Lunde

Geolog (M. Sc.)

Sondre Lunde fullførte sin mastergrad ved NTNU våren 2017, der han studerte tekniske geofag med fordypning innen ingeniørgeologi og bergmekanikk. Våren 2016 var han utvekslingsstudent ved Montana State University, der han blant annet tok emnet Snow dynamics and accumulation. Hans masteroppgave omhandlet infralyddeteksjon av snøskred og mulighetene for å integrere deteksjonsdata i regObs. Vinteren 2017 var han vikarobservatør for NVE i den nord-østlige delen av Jotunheimen. Siden han ble fast ansatt i Skred AS i 2017 har hans arbeidsoppgaver vært blant annet faresonekartlegging, snøskredvarsling og akuttvurderinger av snøskred og steinsprang, samt enkelte ingeniørgeologiske problemstillinger.

481 07 035 sondre@skred.as Tromsø

Hans Georg Grue

Hans Georg Grue

Geolog (M. Sc.)

Hans Grue har siden 2016 arbeidet med vurderinger av skredfare og sikringstiltak i forhold til kravene i TEK17. Han har også arbeidet med snøskredvarsling langs Raumabanen og Bergensbanen siden vinteren 2016/2017. Hans skredfaglige bakgrunn er mastergradsprosjektet i Hardanger der skredavsetninger ble undersøkt med kvartærgeologiske metoder, georadar og GIS. Fra gruveindustrien har Hans erfaring med malmkontroll, landmåling og AutoCAD. Før geologiutdannelse ved Universitet i Bergen jobbet han 10 år i Forsvaret som dykker og dykkeroffiser til og med løytnants grad.

920 33 681 hans@skred.as Voss

Helge Henriksen

Helge Henriksen

Geolog (PhD)

Hovedarbeidsfeltet til Helge Henriksen er skredfarekartlegging etter TEK 17. Han har utover dette lang erfaring med stabilitetsvurderinger av fjellskråninger og kartlegging av ustabile fjellpartier/fjellskred, generell berggrunnsgeologisk kartlegging, undersøkelser av mineralske ressurser, strukturgeologisk- og ingeniørgeologisk kartlegging av fjell. Helge har også spesiell kompetanse i hydrogeologi, med bl.a. doktorgrad som omhandler grunnvann i fjell og bruddsoner. Han har også god kunnskap om grunnvann i løsmasser, radon, og ROS-analyser i forbindelse med naturfarer.

934 97 550  post@skred.as  Sogndal

Kari Torgersen

Kari Torgersen

Skredtekniker/Koordinator

Kari jobber hovedsakelig med prosjekthåndtering, koordinering og økonomi. Hun har utdannelse i naturgeografi fra Trondheim, Landskapsforvaltning og planlegging fra tidligere HSF (Høgskulen i Sogn og Fjordane), samt friluftsliv fra Norges Høgfjellsskole.

Kari har tidligere jobbet som fagkonsulent i Norges Røde Kors Hjelpekorps, med redningstjenesten i Norge. Det innebar bl.a. hovedansvar for fagkurs skred og medvirkning i IKAR (den internasjonale fjellredningskommisjonen). Hun har jobbet med reguleringsplaner på kommunenivå og i FRIFO (Norsk Friluftsliv).

970 87 666 kari@skred.as Ål i Hallingdal

Kvalifikasjoner og godkjenninger

Godkjent droneoperatør i kategori RO1 (NO.RPAS.1871).

 

Kvalifisert i TransQ (ID 208039).

Kvalifisert i Sellihca (ID 116590).

Skred AS er støttemedlem i Norsk Skredfaglig forening (Norskred), flere av våre medarbeidere er medlemmer, og Kalle Kronholm er styremedlem.

Kalle Kronholm er «PRO member» i American Avalanche Association. 

Vi er stolte av å være blant årets gasellebedrifter 2019.