Verktøy

Vi har tilgang til en rekke verktøy som gir oss mulighet for å utføre våre oppdrag med høy kvalitet.

Droner

Vi bruker droner til å dokumentere observasjoner på befaringer. Dronebilder og -film gir gode muligheter for å analyse terrenget fra flere vinkler enn bilder tatt fra bakken. Kostnaden er dessuten betydelig mindre enn helikopterbefaring. Endelig gir droner mulighet for å komme seg til områder som vi ikke vurderer som trygge.

Skred AS er godkjent droneoperatør i klasse RO1, og alle medarbeidere går gjennom obligatoriske kurs for å kunne operere dronene.

GIS

GIS er ett av verktøyene vi bruker mest på kontoret. Det er programvare vi bruker for å lage digitale terrengmodeller, tilrettelegge data for våre beregningsprogrammer, visualisere og sammenstille resultater fra beregningene sammen med andre typer romlige data, tegne faresoner og skissere mulige sikringstiltak.

Vi bruker programvarene QGIS og SAGA, som er en programvare med fri og åpen kildekode, og med fantastisk funksjonalitet. Vi støtter aktivt opp om den norske QGIS brukergruppen.

QGIS logo
Beregning av registrert skredhendelse

Utbredelse av snøskred

Simulering av utbredelse av snøskred utføres med programvaren RAMMS, modulen for snøskred. Vi forsøker i så stor grad som mulig å etterprøve beregningsresultater med registrerte hendelse fra området vi jobber i. Resultater brukes sammen med annen informasjon som grunnlag for faresoner samt design og dimensjonering av sikringstiltak.

Oppmåling, profilering og dybdemålinger

For å etablere en god terrengmodell under vannoverflaten, som ofte er nødvendig for en god hydraulisk modell, utfører vi oppmåling ved bruk av GNSS. Vi benytter en Topcon GRS-1 som i områder med tilfredsstillende dekning gir en nøyaktighet på cm-nivå. Der vanndybden er stor benytter vi GNSS i kombinasjon med ekkolodd, som er påmontert en kajakk. Terrengmodellen under vannoverflaten etableres ved bruk av GIS basert på de målte punktene, og kombineres med terrengmodellen på land.

 

Utbredelse av flom

Simulering av flomutbredelse, vanndybder og vannhastigheter utføres med programvaren Hec-Ras. En flomberegning og en etablert terrengmodell gir grunnlag for de hydrauliske beregningene. Resultatene benyttes sammen med feltregistreringer og historikk til å fastsette faresoner, vurdere potensiale for erosjon, samt vurdere eventuelle behov for sikringstiltak.