Utredning av flomfare, overvann, flomveier og kritiske punkter

Problemstilling

På Hagejordet, i Lillehammer kommune, planlegges et større boligområde. Planområdet grenser til Hagebekken som utgjør en flomfare. I tillegg grenser nedbørfeltet til Hagebekken mot flere mindre felt der flomvann potensielt kan komme på avveie ved kritiske punkter. Nedstrøms planområdet er det flere raviner der det tidligere har gått jordskred over jernbanen. Det er derfor svært viktig at overvann internt i planområdet håndteres på en måte som ikke gir økt avrenning til ravineområdene.

Vår leveranse

Vår leveranse innbefattet utredning og vurdering av overvannshåndtering, flomfare, samt kritiske punkter og flomveier.

Flomfaren ble utredet fra flomberegninger og modellering i Hec-Ras. For overvannshåndtering ble det anbefalt ulike LOD-tiltak (lokal overvannsdisponering) og en treleddsstrategi. Basert på nedbørstatistikk og estimater av avrenning ble funksjonskrav til løsningene utredet med tanke på drensveier, fordrøyning og videreførte vannmengder. Flomveier og kritiske punkter ble vurdert med utgangspunkt i NVE-veilederen «Flaumfare langs bekker – råd og tips om kartlegging». For å kartlegge potensielle flomveier ble det etablert en detaljert terrengmodell basert på laserdata. Kritiske punkter og flomveier ble verifisert gjennom befaring.

Arbeidet resulterte i en rapport med anbefalinger til hvordan overvann, flomfare og flomveier kan håndteres tilstrekkelig. Anbefalingene ble senere innarbeidet i reguleringsplanen med bestemmelser.

Oppdragsgiver

Lillehammer kommune