Minstekrav til skredfarevurderinger

Skredfarevurderinger er en kombinasjon av svært mange fagfelt, og kan for de fleste være en diffus oppgave. I dag krever det ikke spesiell godkjenning å utarbeide faresoner for skred og skrive rapporter med skredfarevurderinger.

For å sikre at alle skredfarevurderinger holder et visst minimum kvalitetsnivå, har NVE utarbeidet veileder og retningslinjer, som alle vurderinger og rapporter bør utarbeides etter. Leveransene til NVE skal alltid være i henhold til disse retningslinjene, og ofte også leveransene til kommuner. Vi mener også at private som bestiller tjenester bør bestille i henhold til gjeldende retningslinjer.

Retningslinjene finnes i NVE rapport 2014-08, «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak». Kort oppsummert stiller retningslinjene følgende krav:

  1. Rapporten skal være kontrollert av sidemann.
  2. Utførende og sidemann skal kunne vise til tidligere utførte tilsvarende oppdrag.
  3. Krav til sikkerhet for vurdert område skal beskrives.
  4. For å vise at det er utført tilstrekkelig vurdering av terrenget, skal det viser et kart med terrenghelning.
  5. Dersom det er potensielle utløsningsområder for skred, skal disse vises i kart eller på bilder.
  6. Vurderinger av rekkevidde og utbredelse av skred skal underbygges av beregninger.

NVEs retningslinjer er gitt konsulentbransjen for at skredfarevurderingene i størst mulig grad skal underbygges av dokumenterbare og verifiserbare observasjoner, betraktninger og beregninger. Alternativet er uttalelser som kun bygger på magefølelse og grenser mot synsing.

Vi er interesserte i at flere er kjent med disse dokumentene, dels fordi vi leverer i henhold til retningslinjene, og dels fordi vi mener å være svært konkurransedyktige på pris, på oppdrag som skal leveres i henhold til disse. Når kravene i retningslinjene ikke legges til grunn for tilbud, kan prisene ikke sammenliknes direkte. Dessverre har ikke alle kommuner mulighet eller kompetanse til å sjekke om alle skredfarevurderinger er i henhold til retningslinjene.

Når det innhentes tilbud på skredfarevurderinger, anbefaler vi å legge inn en setning som spesifiserer at leveransen skal være i henhold til retningslinjene, for eksempel:

Vi ber om tilbud på skredfarevurdering for planlagt bolighus i XX kommune, GBnr YY/ZZ. Leveransen skal være i henhold til gjeldende retningslinjer, NVE rapport 2014-08.

Send henvendelsen til post@skred.as. Vi gir gjerne tilbud!