455 11 222 post@skred.as

Tromsø

Vi holder til på Alfheim Stadion, Stadionvegen 3, 9007 Tromsø.

Det er Sondre og Hallvard som koser seg i Tromsø:

Sondre Lunde481 07 035 sondre@skred.as

Hallvard Skaare Nordbrøden415 62 719 hallvard@skred.as

Ål i Hallingdal

Vi holder til på Torget 3, 3570 Ål.

Kontakt Kari eller Kalle:

Kalle Kronholm473 48 221 kalle@skred.as

Kari Torgersen970 87 666 kari@skred.as

Kongsberg

Vi holder til i Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg, hos Kongsberg Innovasjon i Teknologiparken.

Kontakt Petter hvis du vil besøke oss her:

Petter Reinemo936 000 88 petter@skred.as

Voss

På Voss har vi kontorer i Regimentsbygget, som ligger på Regimentsvegen 225, 5700 Voss.

Det er Hans som styrer her:

Hans Georg Grue:920 33 681, hans@skred.as

Oslo

Skred AS, avd. Oslo holder hus i kontorfellesskapet Locus Skøyen, Drammensveien 161, 0278 Oslo.

Her sitter både geologer og flomfolk:
Lars Staver Eid482 01 076 lars@skred.as

Nils Arne Kavli Walberg481 81 446 nilsarne@skred.as

Ingrid Alne 920 35 362 ingrid@skred.as

Ingvild Brekke 469 62 427 ingvild@skred.as

Kristin Brandtsegg Lome 909 56 283 kristin@skred.as

Pål Fredrik Lohne 984 97 668 pal@skred.as

 

Bergen

Espen har kontor i Fanteri kontorfellesskap, Fantoftvegen 38, 5072 Bergen.

Espen Eidsvåg458 81 478 espen@skred.as

Kontorer

Hvis du er usikker på hvem av oss du skal snakke med, kontakt vårt sentralbord. Da hjelper vi deg!

Sentralbord 455 11 222 post@skred.as

Ål i Hallingdal

Torget 3, 3570 Ål

Kalle Kronholm473 48 221 kalle@skred.as

Kari Torgersen970 87 666 kari@skred.as

Oslo/Skøyen

c/o Locus Skøyen, Drammensveien 161, 0278 Oslo

Postadresse: Skred AS, avd. Oslo, Pb. 4101 Sjølyst, 0217 Oslo

Lars Staver Eid482 01 076 lars@skred.as

Ingrid Alne 920 35 362 ingrid@skred.as

Ingvild Brekke469 62 427 ingvild@skred.as

Kristin Brandtsegg Lome909 56 283 kristin@skred.as

Pål Fredrik Lohne984 97 668  pal@skred.as

Nils Arne Walberg481 81 446 nilsarne@skred.as

 

Gruppebilde 2021

Skred AS samling høsten 2021.

Medarbeidere

Petter Reinemo

Petter Reinemo

Sivilingeniør/Hydrolog (M. Sc.)

Petter har arbeidet med hydrologiske beregninger, elvehydraulikk, vassdragsteknikk, flomfarevurderinger, hydrologiske GIS-analyser og overvannshåndtering gjennom både privat og offentlig sektor. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til ulike typer infrastruktur, areal- og byggeplaner, flomsonekartlegging og FoU. Han har hovedprofil fra NTNU innen temaene overvannshåndtering, hydrologi og elvehydraulikk, med masteroppgave om modellering av flom forårsaket av ekstremnedbør. 

936 00 088 petter@skred.as Kongsberg

Nils Arne Walberg

Nils Arne Walberg

Geolog (M. Sc.)

Nils Arne K. Walberg har en bred bakgrunn innen geologi, geofarer og instrumentering, og har gjort en rekke ulike oppdrag innen instrumentering og skredfarevurderinger. Han har bred erfaring innen instrumentering og overvåking av landområder, konstruksjoner, vann, klima og miljø, med hovedfokus på geologisk og geoteknisk instrumentering. Nils Arne har erfaring fra sanntidsovervåking av snøskred, steinsprang og fjellskred med ulike målemetoder, f.eks. Doppler-radar, radarinterferometri (GBInSAR) og laser/Lidar. Nils Arne har prosjektledererfaring fra en rekke større og mindre prosjekter for private og statlige aktører. Hans viktigste arbeidsområder er kartlegging av skredfare iht. TEK17, snøskredvarsling, faglig rådgivning og beredskapshåndtering.

481 81 446  nilsarne@skred.as  Oslo/Skøyen

Lars Staver Eid

Lars Staver Eid

Sivilingeniør vannkraft og vassdragsteknikk (M. Sc.)

Lars har gjennom arbeid både i Norge og i Sveits bred erfaring med hydrologiske og hydrauliske analyser i vassdrag, samt konseptutvikling, planlegging og prosjektering av sikringstiltak. Han er godkjent NVE-Fagansvarlig for fyllingsdammer i konsekvensklasse 1. Han har bred erfaring som oppdragsleder for tverrfaglige arbeidsgrupper for utarbeidelse av revurderinger, tekniske planer, tilbudsdokumenter og detaljprosjektering for rehabilitering av vassdragsanlegg. Han har erfaring som stedlig kontrollør for uavhengig kontroll og prosjekteringsleder ved rehabilitering av fyllingsdammer.
Lars har bred kompetanse innenfor prosjektering og terrengmodellering i 3D, samt bruk av ulike BIM-verktøy. Han har gjennom arbeid i Norge og i Sveits opparbeidet seg en spesialisering innenfor terrengmodellering av vassdragstiltak med iterasjon mot hydrauliske analyser for verifikasjon av design.
Han har fagbakgrunn innenfor vassdragsteknikk, geologi, geoteknikk, hydrologi, hydraulikk, betongkonstruksjoner og anleggsteknikk.

482 01 076  lars@skred.as  Oslo/Skøyen

Hallvard Skaare Nordbrøden

Hallvard Skaare Nordbrøden

Geolog

Hallvard har bred erfaring med alle faser av skredrelaterte prosjekter, fra skredfarevurderinger, prosjektering, tilbudsdokumenter og oppfølging i byggefase. I tillegg har han erfaring som observatør for snøskredvarslingen Varsom.no, aktiv snøskredkontroll og akutthendelser. Hallvard har god kunnskap i bruk av GIS-verktøy, Autocad, RAMMS:Rockfall og RAMMS:Avalanche. Han har erfaring fra mange prosjekter med steinspranggjerder, støtteforbygninger mot snøskred og voller.

Han har også omfattende ingeniørgeologisk erfaring med tunneler og bergskjæringer. Blant annet konseptstudier, reguleringsplaner, prosjektering, bergmekaniske stabilitetsberegninger, stag og forankringer og oppfølging i byggefase. Han har spesielt jobbet mye med bergsikring i løsneområder for skred i bratt, ulendt terreng.

Han har fagbakgrunn innenfor skred, ingeniørgeologi og hydrogeologi. Hallvards viktigste arbeidsområder er prosjektering av skredsikringstiltak og ingeniørgeologiske oppdrag.

415 62 719  hallvard@skred.as  Tromsø

Ingrid Alne

Ingrid Alne

Sivilingeniør/Hydrolog (M. Sc.)

Ingrid har kompetanse og erfaring innen flomberegninger, flomsonekartlegging og hydraulisk modellering. Hun har jobbet med overvannshåndtering i forbindelse med regulerings- og byggeplaner, samt overvannssøknader ved igangsettingstillatelse. Hun har god kompetanse innen dimensjonering og kapasitetsvurdering av stikkrenner/kulverter med ulike programmer som HY8, EPA SWMM og HEC-RAS. Videre har hun tilegnet seg solid erfaring innen GIS-verktøy med blant annet bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata. Har også erfaring med feltarbeid i forbindelse med oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering.

920 35 362 ingrid@skred.as Oslo/Skøyen

Ingvild Brekke

Ingvild Brekke

M.Sc. Vannkraft og vassdragsteknikk

Hovedprofil Vannkraft og vassdragsteknikk. Masteroppgaven min går ut på å modellere ulike utforminger av terskler i regulerte vassdrag. Elva Nea i Trøndelag er case-elv, og tersklene med terskelbasseng skal modelleres i HECRAS 2D.

469 62 427 ingvild@skred.as Oslo/Skøyen

Kristin Brandtsegg Lome

Kristin Brandtsegg Lome

Geolog

Kristin har en bred geofaglig kompetanse med spesialisering innen snøskred. Hun har erfaring med snødekkeundersøkelser, skredmodellering og skredsikringstiltak. Felterfaringen hennes har bidratt til utvikling av gode sikkerhetsrutiner. Fra kurs og som feltassistent har hun god kunnskap om prosesstankegang og utvikling av snødekket. Kristins viktigste arbeidsområder er skredfarekartlegging for alle skredtyper i henhold til TEK17 og snøskredvarsling.

909 56 283 kristin@skred.as Oslo/Skøyen

Kalle Kronholm

Kalle Kronholm

Naturgeograf (Dr. sc. nat.), daglig leder

Kalle Kronholm har bred bakgrunn fra rådgivning og forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng. De viktigste arbeidsområdene er kartlegging av skredfare, design og dimensjonering av sikringstiltak mot alle skredtyper, samt akutte farevurderinger og skredvarsling. Han har allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner og Staten.

473 48 221 kalle@skred.as Ål i Hallingdal

Sondre Lunde

Sondre Lunde

Geolog (M. Sc.)

Sondre Lunde fullførte sin mastergrad ved NTNU våren 2017, der han studerte tekniske geofag med fordypning innen ingeniørgeologi og bergmekanikk. Våren 2016 var han utvekslingsstudent ved Montana State University, der han blant annet tok emnet Snow dynamics and accumulation. Hans masteroppgave omhandlet infralyddeteksjon av snøskred og mulighetene for å integrere deteksjonsdata i regObs. Vinteren 2017 var han vikarobservatør for NVE i den nord-østlige delen av Jotunheimen. Siden han ble fast ansatt i Skred AS i 2017 har hans arbeidsoppgaver vært blant annet faresonekartlegging, snøskredvarsling og akuttvurderinger av snøskred og steinsprang, samt enkelte ingeniørgeologiske problemstillinger.

481 07 035 sondre@skred.as Tromsø

Hans Georg Grue

Hans Georg Grue

Geolog (M. Sc.)

Hans Grue har siden 2016 arbeidet med vurderinger av skredfare og sikringstiltak i forhold til kravene i TEK17. Han har også arbeidet med snøskredvarsling langs Raumabanen og Bergensbanen siden vinteren 2016/2017. Hans skredfaglige bakgrunn er mastergradsprosjektet i Hardanger der skredavsetninger ble undersøkt med kvartærgeologiske metoder, georadar og GIS. Fra gruveindustrien har Hans erfaring med malmkontroll, landmåling og AutoCAD. Før geologiutdannelse ved Universitet i Bergen jobbet han 10 år i Forsvaret som dykker og dykkeroffiser til og med løytnants grad.

920 33 681 hans@skred.as Voss

Kari Torgersen

Kari Torgersen

Skredtekniker/Koordinator

Kari jobber hovedsakelig med prosjekthåndtering, koordinering og økonomi. Hun har utdannelse i naturgeografi fra Trondheim, Landskapsforvaltning og planlegging fra tidligere HSF (Høgskulen i Sogn og Fjordane), samt friluftsliv fra Norges Høgfjellsskole.

Kari har tidligere jobbet som fagkonsulent i Norges Røde Kors Hjelpekorps, med redningstjenesten i Norge. Det innebar bl.a. hovedansvar for fagkurs skred og medvirkning i IKAR (den internasjonale fjellredningskommisjonen). Hun har jobbet med reguleringsplaner på kommunenivå og i FRIFO (Norsk Friluftsliv).

970 87 666 kari@skred.as Ål i Hallingdal

Ragnhild Hammeren

Ragnhild Hammeren

M.Sc. Vannkraft og vassdragsteknikk

Ragnhild er utdannet sivilingeniør i vassdragsteknikk ved NTNU. Hun har kompetanse og erfaring innen hydrauliske beregninger og modellering i forbindelse med vannkraftanlegg og samferdsel. Ragnhild har jobbet mye med dambruddsbølgeberegninger og klassifisering av vannkraftanlegg, i tillegg til vannlinjeberegninger i forbindelse med bruer og kapasitetsberegninger av kulverter. Hun har erfaring fra feltarbeid og oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering. I tillegg har hun erfaring innen GIS-verktøy og tegneverktøy for bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata.

Ragnhild er godkjent som fagansvarlig for fagområde V Hydraulikk og flomavledning for alle konsekvensklasser.

400 16 229 ragnhild@skred.as Trondheim

Espen Eidsvåg

Espen Eidsvåg

Geolog

Espen Eidsvåg har ekspertise knyttet til vurdering og kartlegging av skred i bratt terreng. Espen har vært involvert i en mengde små og store prosjekt med skredfareutredninger iht. til TEK 10/17, alt fra vurderinger av enkelttomter til kartlegging av kommuner for NVE. I tillegg har han jobbet med skredfarevurderinger og prosjektering av skredsikring i en rekke prosjekter knyttet til veger, jernbane, kraftprosjekt og annen infrastruktur. Espen har også erfaring med utrykning i forbindelse med akutte skredhendelser. I tillegg til en rekke oppdrag på Vestlandet har Espen også mye erfaring fra skredkartlegginger i andre landsdeler, spesielt fjelltraktene i Sør-Norge, Sør-Vestlandet og Nord-Norge.

Espen har både gruppeledere- og prosjektledererfaring og er opptatt av god kommunikasjon og tett samarbeid i prosjektene han er involvert i.

458 81 478 espen@skred.as Bergen

Pål Lohne

Pål Lohne

Geolog

Pål Fredrik Lohne har en bred bakgrunn innen geologi, med arbeid knyttet opp mot offshore og petroleum, samferdsel, samt bygg og anleggsvirksomhet. Pål har erfaring med kartlegging og prosjektering av sikring og stabiliserende tiltak knyttet til bergskjæring og naturlige skråninger, både som rådgiver og prosjektleder. I tillegg har han jobbet med miljø- og byggetekniske løsninger knyttet til svarte og grå leirskifere, miljøtekniske grunnundersøkelser og miljøovervåkning/-oppfølging på byggeplass.
Pål har god kjennskap til lover, forskrifter, håndbøker og veileder, og er vant til å jobbe tverrfaglig både innenfor geofaget, men også opp mot andre disipliner.

Hans viktigste arbeidsområder er ingeniørgeologisk vurdering og prosjektering, kartlegging av skredfare iht. TEK17, snøskredvarsling, faglig rådgivning og beredskapshåndtering.

984 97 668  pal@skred.as  Oslo/Skøyen

Hedda Breien

Hedda Breien

Geolog

Hedda Breien har 13 års erfaring fra rådgivning og faresonekartlegging innen alle typer skred for både private, kraftbransjen, kommuner og Staten, i særlig grad på Vestlandet og Nordvestlandet, og har også deltatt aktivt i flere EU-prosjekter og andre forskningsprosjekter. Mastergrad (2004) og doktorgrad (2009) omhandlet
flomskreddynamikk.

Hedda har hatt mer enn 20 oppdrag for kraftbransjen, og blant annet vært ansvarlig for skredvurderinger og planlegging av sikringstiltak for kraftanlegg, linjer, mastepunkt og anleggsveier på Nordvestlandet, Vestlandet og Sørlandet.

Hedda har også jobbet mye med snøskredvarsling på både lokalt og regionalt nivå (Varsom), og har utarbeidet daglige varsler for blant annet riksveier, kraftanlegg, anleggsveier og andre arbeidsplasser.

952 44 457  hedda@skred.as  Stranda

Kvalifikasjoner og godkjenninger

Godkjent droneoperatør i kategori RO1 (NO.RPAS.1871).

 

Kvalifisert i TransQ (ID 208039)
Kvalifisert i TransQ (ID 208039).
Kvalifisert i Sellihca (ID 116590)

Kvalifisert i Sellihca (ID 116590).

Skred AS er støttemedlem i Norsk skredfaglig forening (Norskred). Flere av våre medarbeidere er medlemmer, og Kalle Kronholm var med på å stifte foreningen og var tidligere styremedlem.

Vi er stolte av å være blant årets gasellebedrifter 2019 og 2020.