455 11 222 post@skred.as

Problemstilling

I Sjurasvingen, ved Røldal skisenter, planlegges en utvidelse av eksisterende hyttefelt samt fortetting av hytter. Deler av planområdet er potensielt utsatt for snø-, sørpe-, jord- og flomskred. Det er registrert flere snøskredhendelser i området. I tillegg renner det to elver øst og vest for planområdet som kan utgjøre en potensiell flomfare.

Vår leveranse

Vår leveranse innebefattet vurderinger av fare for flom og skred etter kravene til sikkerhet gitt i Byggteknisk forskrift (TEK10). Planlagt bebyggelse faller innenfor sikkerhetsklassene F2 og S2, som betyr at største årlige sannsynlighet for flom og skred skal være henholdsvis 1/200 og 1/1000.

Gjennom flomberegninger, hydrauliske beregninger av elveløp og GIS-analyser, for å identifisere potensielle flomveier, ble flomfaren vurdert. Kritiske punkter som kan innvirke på flomsikkerheten ble også identifisert. Skredvurderingene baserte seg på kart- og flyfotostudier, befaring, regional skredhistorikk, klimaanalyser, intervju av informanter, tidligere skredrapporter og litteratur, samt simulering av skredbevegelse med aktuell programvare.

Arbeidet resulterte i en rapport som inkluderte faresoner for flom og skred, samt forslag til bestemmelser til reguleringsplanen.

Oppdragsgiver

Håradalen Utvikling

Hastighetsgradienter

Nedbørfelt