455 11 222 post@skred.as

Flomsikkerhet for grunnvannsbrønner

 

Problemstilling

Nore og Uvdal kommune ønsket å utrede flomfaren ved to grunnvannsbrønner i tilknytning til elva Uvdalsåe. Sikkerhetsklasser for flom gitt av Byggteknisk forskrift (TEK10, §7-2) ble lagt til grunn for vurderingene.

Vår leveranse

Vår leveranse inkluderte flomberegninger, hydrauliske analyser og vurdering av erosjonsfare ved de aktuelle brønnstedene.

Dimensjonerende vannmengder ble beregnet gjennom analyse av vannføringsmålinger i vassdraget og nærliggende vassdrag, samt aktuelle flomformelverk. I programmet Hec-Ras ble det gjort 2-dimensjonale hydrauliske beregninger. Beregningene baserte seg på en digital terrengmodell etablert av laserdata på land og oppmålte tverrprofiler i elveløpet. Flomnivåer, vannhastigheter og strømningsmønster for ulike flomstørrelser ble beregnet. Basert på registeringer under befaringen, vurdering av løsmasseforhold og modellerte vannhastigheter ble sikkerheten mot erosjon vurdert ved hvert brønnsted.

Arbeidet resulterte i en skriftlig rapport og kartbilag som viser beregnede flomsoner.

Oppdragsgiver:

Nore og Uvdal kommune