455 11 222 post@skred.as

Flomsonekartlegging i Hemne kommune

Problemstilling

Rovatnet og elva Søa utgjør en potensiell flomfare for blant annet Kyrksæterøra sentrum. Som en hjelp til arealplanlegging, beredskap og prioritering av sikringstiltak utførte Skred AS i 2017 en kartlegging av flomfare for nedre av Søavassdraget. Kartleggingen ble utført på oppdrag for Hemne kommune.

Vår leveranse

Vår leveranse var faresoner for flom med årlig sannsynlighet på ≥1/20, ≥1/200, ≥1/1000, som definert i sikkerhetsklassene i Byggteknisk forskrift (TEK17). Det ble også utarbeidet faresoner som viser effekten av foreliggende klimaframskrivninger for de tre sikkerhetsklassene.

Det ble gjennomført flomberegninger, hydraulisk modellering i programvaren Hec-Ras og GIS-analyser. Grunnlaget for beregningene og vurderingene er beskrevet i en egen rapport. Arbeidet ble utført med utgangspunkt i NVE sin kravspesifikasjon for farekartlegging av flom og «Flaum- og skredfare i arealplanar» (NVE retningslinjer 2-2011).

 

Oppdragsgiver

Hemne kommune

Verktøy

Hec-Ras

QGIS

 

Kontakt

Petter Reinemo

Petter Reinemo

Sivilingeniør/Hydrolog (M. Sc.)

Petter har arbeidet med hydrologiske beregninger, elvehydraulikk, vassdragsteknikk, flomfarevurderinger, hydrologiske GIS-analyser og overvannshåndtering gjennom både privat og offentlig sektor. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til ulike typer infrastruktur, areal- og byggeplaner, flomsonekartlegging og FoU. Han har hovedprofil fra NTNU innen temaene overvannshåndtering, hydrologi og elvehydraulikk, med masteroppgave om modellering av flom forårsaket av ekstremnedbør. 

936 00 088 petter@skred.as Kongsberg