455 11 222 post@skred.as

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Skred AS har utført flere oppdrag med kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag. Oppdragene er utført i henhold til NVE sin tilskuddsordning og er tilpasset kommunenes behov og ønsker.

Problemstilling

Vann på avveie og flomskader i tilknytning til bekker og bratte vassdrag er ofte en konsekvens av prosesser og/eller begrenset kapasitet ved punkter langs vassdraget. Kritiske punkter kan både være tekniske inngrep (eks. stikkrenner) eller naturgitte forhold (eks. innsnevringer, eller erosjonsutsatte områder). Med klimaendringene forventes det at mindre bekker og vassdrag vil få større og hyppigere flommer i årene fremover, som gjør det spesielt aktuelt å få oversikt over kritiske punkter i disse vassdragene.

Gjennom en oversiktskartlegging av kritiske punkter kan kommunen blant få identifisert spesielt kritiske punkter og områder, grunnlag for gjennomføring og prioritering av skadereduserende tiltak, identifisert hvor det kan være hensiktsmessig med detaljerte flomfarevurderinger, samt innspill til kommunens beredskapssystem og saksbehandling.

Vår leveranse

I 2019 og 2020 har Skred AS kartlagt kritiske punkter for Gol, Ringebu, Notodden og Åmot kommune, og vi forbereder flere kartlegginger i løpet av 2021.

Arbeidet inkluderer grovt følgende prosesser:

  • Innhenting av historiske data.
  • GIS-analyser på en detaljert terrengmodell av bekker, punkter og potensielle flomveier.
  • Befaring og registrering av alle punkter i felt.
  • ROS-analyse basert på en risikomatrise der sannsynlighet og konsekvens av overskridelse av kapasitet vurderes for enkelt hvert punkt. Som del av fastsettelse av risiko vurderes blant annet flomvannføring, kapasitet, tilstand, fare for tilstopping og konsekvens ved vann på avveie.

Arbeidet resulterer i følgende leveranser:

  • ROS-analyse av alle identifiserte kritiske punkter.
  • Kritiske punkter i digitalt format.
  • En sluttrapport som beskriver metodikk, grunnlag for vurderingene og hovedresultatene
  • Kartbilag som viser de kritiske punktene, vurdert risiko ved hvert punkt, flomveier og relevante aktsomhetssoner.