455 11 222 post@skred.as

Skredvarsling for vannkraftanlegg i Nordland

Problemstilling

I kommunene Lurøy og Rødøy i Nordland bygger Smisto Kraft AS ut det største nye vannkraftverket i Norge siden 2004. Smisto Kraft AS eies av Salten Kraftsamband AS og Helgeland Kraft AS. Utbyggingen består av to separate kraftverk, som sammen vil ha en årlig kraftproduksjon på rundt 210 GWh, noe som tilsvarer energiforbruket i om lag 10 500 husstander. Prosjektet inkluderer omtrent 26 km tunneler og sjakter. Deler av anlegget ligger i bratt terreng, potensielt utsatt for snøskred og steinsprang.

Vår leveranse

Skred AS ble innledningsvis bedt om å utføre en skredfarevurdering og risikoanalyse for anlegget, med forslag til risikoreduserende tiltak. Deler av infrastrukturen ble vurdert i forhold til krav i TEK10, mens driften av anlegget ble vurdert i forhold til gjeldende krav til risikovurderinger. Ovenfor de mest utsatte deler av anlegget ble det etablert skredvoller som risikoreduserende tiltak. I tillegg ble det i løpet av vinteren 2015-2016 utarbeidet daglige skredvarsler for ulike deler av anlegget. Varslene ble utarbeidet av vår lokale skredtekniker og vår varslingsgruppe. Varslene inneholdt informasjon om aktuelle snøskredtyper og sannsynlighet for at snøskred skulle treffe ulike deler av anlegget. Tiltak ble iverksatt når beredskapsplanen tilsa det. I spesielle situasjoner ble ulike metoder for kontrollert nedsprengning av skred vurdert sammen med oppdragsgiver. Av disse var bruk av DaisyBell mest aktuelt, men på grunn av forholdene ble dette ikke gjennomført.

Oppdragsgiver

SmiSto Kraft AS