Skredfarekartlegging for utvalgte områder i Tinn kommune

Problemstilling

Tinn kommune er utsatt for alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang og løsmasseskred. Både bebyggelse og veinettet er utsatt for skred. Som en hjelp til arealplanlegging, beredskap og prioritering av sikringstiltak utførte Skred AS i 2015-2016 en kartlegging av skredfare for utvalgte områder i Tinn kommune.

Vår leveranse

Vår leveranse var faresoner for skred med årlig sannsynlighet på ≥1/100, ≥1/1000, ≥1/5000, som definert i sikkerhetsklassene i Byggteknisk forskrift (TEK10) med veileder. Det ble også utarbeidet kart over områder der vi anbefalte å regulere skogsdriften for å unngå økt sannsynlighet for snøskred og løsmasseskred. Grunnlaget for vurderingene er beskrevet i en rapport (NVE rapport 23-2016). Vurderingene er utført etter gjeldende veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng – Kartlegging av skredfare i arealplanlegging» (NVE veileder 8-2014) og «Flaum- og skredfare i arealplanar» (NVE retningslinjer 2-2011).

Bilder fra befaring