455 11 222 post@skred.as

Skred AS og kvikkleire

jan 7, 2021 | Erosjonssikring, Flom, Kvikkleire, Skred

Den 30. desember 2020 gikk det er stort kvikkleireskred ved Ask i Gjerdrum kommune. Som nasjonal skredetat, følger NVE opp saken, blant annet med en informasjonsside om problematikken. Mange mennesker bor i områder som ligger under marin grense, og som potensielt kan ha kvikkleire i grunnen. Oversikt over områder kartlagt for kvikkleire, og områder med kvikkleire finnes her.

Etter skredet i Gjerdrum, opplever vi pågang av henvendelser om bistand til vurdering av skredfare relatert til kvikkleire. Skred AS har kompetanse til å vurdere skredfare i bratt terreng: jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred, steinsprang og steinskred, blant annet i tråd med gjeldende regelverk i TEK 17 §7-3 samt gjeldende bransjestandarder, og til å designe og prosjektere sikringstiltak mot disse skredtypene. Vi har også kompetanse til å vurdere flomfare, og designe tiltak mot erosjon i bekker og elver.

Vurdering av fare for kvikkleireskred faller inn under fagområde geoteknikk og ligger utenfor vårt tjenestetilbud. Vi kan bistå geoteknikere med å designe erosjonssikring i bekkeløp, slik at sannsynligheten for erosjon reduseres.

Hvis dere har spørsmål om skredfare, kan dere kontakte oss, men dersom det gjelder kvikkleire, vil dere bli vist videre til våre samarbeidspartnere.

Sentralbord

455 11 222

post@skred.as

Steinsprang Hol 2018