Fagområde flom

Flom forekommer når bekker, elver eller vann går over sine bredder og gjør skade på omgivelsene.

Nedbørfeltets størrelse og karakteristikk, geografiske og meteorologiske forhold, geologi, samt vassdragsregulering og andre menneskelige inngrep er faktorer som virker inn på vannføringen i et vassdrag. Ikke bare i større regulerte vassdrag, men også i små nedbørfelt ser man at menneskelig inngrep, i form av endret arealbruk og utbygging, i stor grad kan påvirke flomforholdene.

Erosjon, massetransport og masseavlagring er ofte fremtredende prosesser i forbindelse med flom som også kan gi stor skade på omgivelsene. Kraftig erosjon i bratte vassdrag kan utvikle seg til flomskred, og elver med stort erosjonspotensiale kan grave ut nye elveløp.

Sikkerheten mot flom oppnås først og fremst ved en arealplanlegging og arealdisponering som tar hensyn til flomfare, men ofte også ved etablering av sikringstiltak tilpasset utsatte områder eller objekter.

Skred AS har kompetanse og erfaring med blant annet:

Kontakt

Petter Reinemo

Sivilingeniør / Hydrolog

936 000 88
petter@skred.as
Kongsberg

Lars Eid Nielsen

Sivilingeniør / Hydrolog

482 01 076
lars@skred.as
Oslo