Snøskredvarsling

For midlertidige tiltak som anleggsdrift i skredutsatt terreng, ellerfor vei-og banestrekninger som er vanskelige å sikre med fysiske tiltakeller automatiske skredvarslingsanlegg,kan vi utføre operativ skredvarsling for å redusere skredrelatert risiko. Skredvarsling kan også være aktuelt i situasjoner der permanent sikring planlegges utført, men enda ikke ferdigstilt, for eksempel i forbindelse med skredutsatt bebyggelse.

Informasjon om værforhold og snødekke er viktig grunnlagsdata iforbindelse med operativ varslingpå lokalt nivå, og det kan værenødvendig å installere sensorer som værstasjoner, snødybde og snødriftmålinger for å skaffe tilstrekkelig grunnlagsdata. I tillegg er lokale snødekkeundersøkelser et viktig verktøy for at varsling skal fungere som et risikoreduserende tiltak.