Overvannsvurderinger

Skred AS utfører overvannsanalyser og vurderinger av overvannshåndtering for både små og store utbygginger på reguleringsplannivå.

Med utgangspunkt i gjeldende regelverk, aktuelle veiledere og hvert enkelt prosjekt sin kontekst utarbeider vi overvannsplaner i samråd med tilgrensende fag for å sikre hensiktsmessige og tilpassede naturbaserte løsninger.

For å sikre god overvannshåndtering med åpne, naturbaserte løsninger er det viktig å sette av nok plass i en tidlig fase. Dette gjør vi ved å identifisere kritiske punkt og eksisterende flomveier, samt vurdere behov og muligheter for infiltrasjon, fordrøyning og fremtidige flomveier. Tretrinnsstrategien for overvannshåndtering legges til grunn for alle våre vurderinger, som går ut på å infiltrere mindre nedbørsmengder, fordrøye større nedbørsmengder og trygt avlede store, sjeldne nedbørhendelser.

I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjenåpne lukkede bekkeløp, som gir en mer robust løsning og kan virke positivt for naturmangfoldet. Vår kompetanse innen hydraulikk gjør at vi også har mulighet til å modellere overflateavrenning med en hydraulisk overflatemodell der det er mer komplekse situasjoner enn det som kan vurderes med vanlig GIS-analyse.