Overvannshåndtering

Skred AS utfører analyser og vurderinger av overvannshåndtering for både små og store prosjekter på kommuneplan- og reguleringsplannivå.

Med utgangspunkt i gjeldende regelverk, aktuelle veiledere og hvert enkelt prosjekt sin kontekst utarbeider vi overvannsplaner i samråd med tilgrensende fag for å sikre hensiktsmessige og tilpassede løsninger.

For å sikre god overvannshåndtering med åpne, naturbaserte løsninger er det viktig å sette av nok plass på et tidlig stadium. Dette gjør vi ved å identifisere kritiske punkt og eksisterende flomveier, samt vurdere behov og muligheter for infiltrasjon, fordrøyning og fremtidige flomveier. Tretrinnsstrategien legges til grunn for alle våre vurderinger, som går ut på å infiltrere mindre nedbørsmengder, fordrøye større nedbørsmengder og trygt avlede store, sjeldne nedbørhendelser. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjenåpne lukkede bekkeløp, som gir en mer robust løsning og kan virke positivt for naturmangfoldet.