Skred AS tilbyr rådgivning
knyttet til flom og skred

Våre tjenester

Vi utfører ingeniørgeologiske oppdrag for alle typer infrastruktur, alt fra planlegging i tidlig fase til oppfølging under utførelse.

Skred AS utfører meteorologiske og klimatologiske analyser rettet mot håndtering av naturfare og klimatilpasning.

Skred AS tilbyr instrumentering av hydrologiske-, meteorologiske- og miljømessige parametere i forbindelse med egne og eksterne prosjekter.

Vannføringsmålinger, dybdekartlegging, etablering av målestasjoner og vannføringskurver.

Analyser og vurderinger av overvannshåndtering for både små og store prosjekter på kommuneplan- og reguleringsplannivå.

Vi utfører flomfarevurderinger for både bebyggelse og infrastruktur, og kan avklare om kravene til sikkerhet mot flom er oppfylt i henhold til gjeldende regelverk.

Fagansvarlige innen fagområde 2 Fyllingsdammer, fagområde 4 flomhydrologi og fagområde 5 hydraulikk og flomavledning etter Damsikkerhetsforskriften.

Lokal, risikobasert flomvarsling. Flomvarslingen kombinerer meteorologi, hydrologi, hydraulikk, sensorer og databasehåndtering til å varsle avrenning og flomfare på lokalt nivå.

Vi utfører planlegging og prosjektering av alle typer skredsikring for infrastruktur og bebyggelse. Prosjektering av sikringstiltak krever ofte mer inngående vurderinger av de aktuelle skredprosesser enn hva som gjøres i en kartleggingsfase. Som del av planleggingsprosessen defineres dimensjonerende skredprosesser, lastkombinasjoner og utstrekning av disse, i tillegg til at faresoner etter etablering av tiltak identifiseres.

Vi utfører planlegging og prosjektering av ulike typer vassdragstiltak. Vi har stort fokus på at tiltak i vassdrag bør forbedre den økologiske tilstanden, og samarbeider tett med fagmiljø innenfor naturmangfold og akvatisk miljø.

Vi gjør vurderinger av skredfare for både bebyggelse og infrastruktur. Vi kartlegger alle skredtyper i bratt terreng og kan avklare om kravene til sikkerhet mot skred er oppfylt i henhold til gjeldende regelverk.

Akuttvurdering etter flom- og skredhendelser. Vi gir faglig bistand i situasjoner der det er fare for liv og helse, for eksempel i situasjoner der skred har ført til evakuering av boliger.

Operativ skredvarsling for å redusere skredrelatert risiko for infrastruktur i skredutsatt terreng.

Kontrollert nedsprenging av snøskred.

Automatisk skredovervåkning og varsling inkluderer installasjon og drift av utstyr som kontinuerlig, overvåker og detekterer skredaktivitet i en fjellside. Formålet er å varsle sluttbruker om skredaktivitet.