Skred AS tilbyr rådgivning
knyttet til flom og skred

Våre tjenester

Vannføringsmålinger, oppmåling av vassdrag og etablering av målestasjoner.

Analyser og vurderinger av overvannshåndtering for både små og store prosjekter på kommuneplan- og reguleringsplannivå.

Vurdering av flomfare for alle typer bygge- og arealplaner etter krav gitt blant annet i TEK17 §7-2.

Fagansvarlige innen fagområde 2 Fyllingsdammer og fagområde 5 hydraulikk og flomavledning etter damsikkerhetsforskriften.

Lokal, risikobasert flomvarsling. Flomvarslingen kombinerer meteorologi, hydrologi, hydraulikk, sensorer og databasehåndtering til å varsle avrenning og flomfare på lokalt nivå.

Vi utfører planlegging og prosjektering av alle typer skredsikring for infrastruktur og bebyggelse. Prosjektering av sikringstiltak krever ofte mer inngående vurderinger av de aktuelle skredprosesser enn hva som gjøres i en kartleggingsfase. Som del av planleggingsprosessen defineres dimensjonerende skredprosesser, lastkombinasjoner og utstrekning av disse, i tillegg til at faresoner etter etablering av tiltak identifiseres.

Vi utfører planlegging og prosjektering av ulike typer vassdragstiltak. Vi har stort fokus på at tiltak i vassdrag bør forbedre den økologiske tilstanden, og samarbeider tett med fagmiljø innenfor naturmangfold og akvatisk miljø.

Vi gjør vurderinger av skredfare for både bebyggelse og infrastruktur. Vi kartlegger alle skredtyper i bratt terreng og kan avklare om kravene til sikkerhet mot skred er oppfylt i henhold til gjeldende regelverk.

Akuttvurdering etter flom- og skredhendelser. Vi gir faglig bistand i situasjoner der det er fare for liv og helse, for eksempel i situasjoner der skred har ført til evakuering av boliger.

Operativ skredvarsling for å redusere skredrelatert risiko for infrastruktur i skredutsatt terreng.

Kontrollert nedsprenging av snøskred.

Automatisk skredovervåkning og varsling inkluderer installasjon og drift av utstyr som kontinuerlig, overvåker og detekterer skredaktivitet i en fjellside. Formålet er å varsle sluttbruker om skredaktivitet.