Skredfareutredning

Skred AS utfører skredfareutredning for alt fra enkle bygg som garasjer til store områder. Vi har omfattende erfaring med kartlegging av bebyggelse iht. TEK17 og NVEs veileder. I slike tilfeller skal det kartlegges skredfare med årlig sannsynlighet større enn 1/100, 1/1000 og/eller 1/5000. I prosessen undersøker vi kartgrunnlag, gjør en befaring til fots og med drone, utfører klimaanalyser, gjør utløpsmodelleringer av ulike skredtyper og til slutt gjør en faglig vurdering. Arbeidet dokumenteres i en ryddig og oversiktlig rapport med tilhørende kart.

I tillegg til kartlegging av skredfare for ny eller eksisterende bebyggelse gjør vi også kartlegging av skredfare for veger iht. N200 og jernbane iht. BaneNORs regelverk. Vi har også bistått oppdragsgivere med vurderinger av skredfare for kraftstasjoner, kraftlinjer, taubaner, ziplines, skianlegg, skuterløyper, sykkelløyper mm.

Våre skredeksperter håndterer alle typer skred i bratt terreng, alt fra steinsprang, steinskred, snøskred, sørpeskred, jordskred til flomskred. Ved behov for sikring, kan vi bistå med planlegging og prosjektering av sikringstiltak mot skred.

Vi etterstreber å utarbeide rapporter og kart med god faglig kvalitet, samtidig som vi utfører arbeidet mest mulig effektivt.

Vi bistår gjerne med gode råd i prosessen så ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.