Hydrometri og felthydrologi

Skred AS har personell med flere års erfaring med hydrometri og felthydrologi relatert til blant annet vannføringsmålinger, bunnkartlegging og etablering av målestasjoner. Tjenester Skred AS tilbyr på området omfatter blant annet:

  • Vannføringsmålinger med ulike målemetoder som saltfortynningsmetoden og ADCP, inkludert målinger av flomvannføringer.
  • Bunnkartlegging i vassdrag og mindre magasiner med ekkolodd og CPOS-GPS.
  • Etablering av vannføringsstasjoner, inkludert stasjoner for måling av minstevannføring.
  • Etablering av vannføringskurver både med utgangspunkt i vannføringsmålinger og i kombinasjon med hydraulisk modellering

Gjennomgående benytter vi kjente standarder og metodikker som er godkjent av NVE.