Fagområde skred

Skred er et naturlig fenomen der stein, løsmasser eller snø beveger seg nedover en skråning under effekten av tyngdekraften. Det er mer åpenbare og høylytte uttrykk av den konstante, men for det meste stille, nedbrytingen av fjellene. Samtidig som at skredprosessene bryter ned fjellene, er de med på å skape og utforme landskapet vi lever i, ofte på en måte som rammer bebyggelse, infrastrukturer eller menneskelige aktiviteter. Bevisstheten om skredfare har økt betydelig i de siste årene, og i takt med det er også kravene som det norske samfunnet stiller til sikkerhet mot skred, blitt større.

Sikkerheten mot skred oppnås først og fremst ved en arealplanlegging og arealdisponering som tar hensyn til skredfare, men ofte også ved etablering av sikringstiltak for utsatte objekter, ved varsling av akutt fare og ved profesjonell håndtering av skredhendelser og situasjoner med skredfare.

Skred AS er et spesialisert team av eksperter innen skred og naturfare med både kompetanse og lang erfaring med:

  • Vurdering og kartlegging av skredfare i forhold til kravene i TEK10, dvs. i forbindelse med byggesaker og reguleringsplaner, samt kommuneplaner.
  • Risikovurderinger.
  • Prosjektering og dimensjonering av sikringstiltak.
  • Varsling av skredfare for utsatte objekter.
  • Akutt farevurdering.
  • Kurs og undervisning.
  • Forskning og utvikling.

Vår skredkompetanse er spredt over flere landsdeler, slik at våre kunder kan tilbys lavere utgifter og kortere responstid.

Kontakt:

Andrea Taurisano

Andrea Taurisano

Geolog (Dr. scient. geol.)

993 97 230
andrea@skred.as
Trondheim

Kalle Kronholm

Kalle Kronholm

Naturgeograf (Dr. sc. nat.), daglig leder

473 48 221
kalle@skred.as
Ål i Hallingdal