Fagområde skred

Hva er skred?

Skred er et naturlig fenomen der stein, løsmasser eller snø beveger seg nedover en skråning under effekten av tyngdekraften. Samtidig som at skredprosessene bryter ned fjellene, er de med på å skape og utforme landskapet vi lever i, ofte på en måte som rammer bebyggelse, infrastrukturer eller menneskelige aktiviteter. Bevisstheten om skredfare har økt betydelig i de siste årene, og i takt med det er også kravene som det norske samfunnet stiller til sikkerhet mot skred, blitt større.

Hvordan håndtere skredfare?

Sikkerheten mot skred oppnås først og fremst ved en arealplanlegging og arealdisponering som tar hensyn til skredfare, men også ved etablering av permanente sikringstiltak for utsatte objekter, eller ved varsling av akutt fare og ved profesjonell håndtering av skredhendelser og situasjoner med skredfare.

Hva kan vi bistå med?

Vi tilbyr tjenester innen de tre prosjektfasene vist nedenfor. I tillegg kan vi bistå med akuttvurderinger, som dekker alle prosjektfasene, samt undervisning, kurs og uavhengig kontroll innen hver av prosjektfasene. 

Fase A: Kartlegge

Kartlegge fare og risiko.
j

Fase B: Designe tiltak

Designe sikringstiltak.
N

Fase C: Utføre tiltak

Implementere og utføre tiltak.

Kurs, FoU, kontroll

Undervisning, kurs, studentoppgaver, FoU og uavhengig kontroll.

Lokaliser et kontor

Se plassering av våre kontorer.

Kontakt

Andrea Taurisano

Geolog

993 97 230
andrea@skred.as
Trondheim

Kalle Kronholm

Naturgeograf, daglig leder

473 48 221
kalle@skred.as
Ål i Hallingdal