Ål i Hallingdal

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på

Flom og hydrologi

Kristin Bugge Lyche

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

412 28 541 kristin.lyche@skred.as

Kristin fullførte sin mastergrad ved NTNU våren 2023 med hovedoppgave på vassdragsteknikk med tema snødekkemodellering med Snow Pack. Oppgaven innebar feltarbeid på Svalbard for å sammenligne observasjoner og prognoser på snødekke. I Skred AS jobber hun med hydraulisk modellering for flomfarekartlegging, prosjektering av sikringstiltak innen flom og skred, samt at hun har en rolle i våre skredvarslingsprosjekter.

Ragnhild Hammeren

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

400 16 229 ragnhild@skred.as

Ragnhild Hammeren har bred erfaring innen flomfarevurderinger og vannlinjeberegninger i forbindelse med bruer og kulverter, samt vurdering av flom- og erosjonssikringstiltak. I tillegg har hun jobbet mye med hydrauliske beregninger for vannkraftanlegg, bl.a. dambruddsbølgeberegninger, og er godkjent som fagansvarlig innenfor damsikkerhet for fagområde V Hydraulikk og flomavledning. Hun har også erfaring fra feltarbeid og oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering.

Mikkel Arne Kristiansen

Naturgeografi (M.Sc.)

975 62 328 mikkel@skred.as

Mikkel Kristiansen har siden 2014 arbeidet mye med felthydrologi og har lang erfaring innen vannføringsmålinger og instrumentering. Han har de senere år arbeidet som rådgiver med varierte oppgaver innen instrumentering, felthydrologi og ulike hydrologiske- og hydrauliske analyser. Mikkel kan bistå med alt fra flomfarevurderinger til vannføringsmålinger med ulike metoder, installasjon av måleinstrumenter og bunnkartlegging / profilering av vassdrag i kombinasjon med flomfarekartlegginger.

Ingvild

Ingvild Brekke

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

469 62 427 ingvild@skred.as

Ingvild Brekke har bred erfaring med flomberegninger og flomfarekartlegging både for reguleringsplaner, byggesaker og vannlinjeberegninger inn mot bruprosjektering. Som oppfølging av kartlagt flomfare kan hun bistå med utredning av tiltak for å redusere faren for flom. Hun har også erfaring med dambruddsbølgeberegninger, hydrauliske vurderinger av økologiske tiltak i vassdrag, overvannsvurderinger for reguleringsplaner og kartlegging av kritiske punkter i vassdrag.

Ingrid

Ingrid Sundsbø Alne

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

920 35 362 ingrid@skred.as

Ingrid Alne har bred erfaring innen flomfarevurderinger og overvannsanalyser. Hun har god kompetanse innen overvannshåndtering i regulerings- og byggeplaner, og har erfaring med gjenåpning og omlegging av bekker. Ingrid kan også bistå med kapasitetsvurdering av kulverter, vannføringsmålinger, flomfareutredninger og vurdering av mulige flomsikringstiltak.

Lars Staver Eid

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

482 010 76 lars@skred.as

Lars har bred erfaring innenfor planlegging og prosjektering av ulike typer sikringstiltak mot både skred og flom, i alle planfaser. Han har lang erfaring fra oppdragsledelse og prosjekteringsledelse for tverrfaglige sikringsprosjekt. Lars kan også bistå med flomfarevurderinger og hydrauliske analyser, og har NVE faggodkjenning for fyllingsdammer med fundament for anlegg i konsekvensklasse 1.

Petter Reinemo

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

936 000 88 petter@skred.as

Petter Reinemo har jobbet i Skred AS siden 2016 og er leder for markedsområdet Flom. Petter har mer enn 10 års erfaring med flomfareutredninger, hydrologiske beregninger, elvehydraulikk, vassdragsteknikk og overvannshåndtering fra både privat og offentlig sektor. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til ulike typer infrastruktur, areal- og byggeplaner og flomsonekartlegging. Petter har arbeidet med et bredt spekter av nedbørfelt og vannrelaterte utfordringer på alle plannivåer. Han har også erfaring med prosjektering av flomsikringstiltak, gjenåpning/omlegging av bekker og vannføringsmålinger.

Skred

Kristin

Kristin Brandtsegg Lome

Geolog (M.Sc.)

909 56 283 kristin@skred.as

Kristin har en bred geofaglig kompetanse med spesialisering innen snøskred. Fra kurs og som feltassistent har hun god kunnskap om snødekkeundersøkelser, prosesstankegang og utvikling av snødekket. Hun har også erfaring med kombinert vann- og løsmasseskredproblematikk, skredfarevurderinger og sikringstiltak. Kristin kan bistå med blant annet skredvarsling og skredfarevurderinger iht. TEK 17 §7-3.

Henrik Langeland

Ingeniørgeolog (M.Sc.)

971 96 730 henrik@skred.as

Henrik Langeland har mer enn 10 års erfaring med rådgivning og forskning innenfor ingeniørgeologiske og skredfaglige vurderinger. Innen skredfag omfatter det blant annet utredninger av sikkerhet mot skred i bratt terreng (TEK17), akuttvurdering, risikoanalyser, snøskredvarsling og dimensjonering/prosjektering/oppfølging/kontroll av sikringstiltak mot skred. Innen ingeniørgeologi omfatter det blant annet ingeniørgeologiske feltkartlegginger og vurderinger av bergstabilitet, dimensjonering/prosjektering/oppfølging av bergsikring i bergskjæringer, tunnelportaler og tunneler/berghaller, bergmasseklassifisering mht. forankring i berg og uavhengig kontroll av tilsvarende oppdrag. Henrik har også prosjektledererfaring fra større prosjekter og videreutdanning innen prosjektledelse.

Birgit Katrine Buck-Persson

Geolog (M.Sc.)

932 26 619 birgit@skred.as

Birgit har lengre erfaring med vurdering med utredning av alle typer skred i bratt terreng, både gjennom skredfarevurderinger i arealplan og fastsetting av faresoner iht. TEK 17 og NVE sine veiledere. Hun har god kjennskap til lover, forskrifter, håndbøker og veileder innenfor skredfaget. Hun har videre solid kunnskap og lengre erfaring med snøskredvarsling og vurdering av det enkelte skredheng. Birgit kan bistå med skredfarevurderinger, vurdering og mulighetsstudie av sikringstiltak, snøskredvarsling, aktiv skredkontroll og beredskapshåndtering som skred på veg eller mot bebyggelse.

Siiri Wickström

Meteorolog (ph.d.)

414 16 130 siiri@skred.as

Siiri er utdannet meteorolog med doktograd fra Universitet i Bergen og Svalbard. Siiri sin spisskompetanse ligger innen meteorologi og værdata, både observasjoner og prognostiske data. Hun har jobbet mye med programmeringsverktøy for å analysere og visualisere værdata og har lang erfaring i bruk av forskjellige meteorologiske modeller og modellprodukter som dekker alt fra lokal til global skala. I Skred AS har hun en aktiv rolle inn i skredvarsling og flomvarsling.

Pål

Pål Lohne

Geolog (B.Sc.)

984 97 668 pal@skred.as

Pål Fredrik Lohne har mer enn 10 års erfaring med arbeide knyttet til geologi, deriblant skred i bratt terreng. Han har god kjennskap til lover, forskrifter, håndbøker og veileder, og er vant til å jobbe tverrfaglig både innenfor geofaget, men også opp mot andre disipliner. Pål kan bistå med skredfarevurderinger, vurdering og prosjektering av sikringstiltak, snøskredvarsling, aktiv skredkontroll og instrumentering knyttet til skred i bratt terreng. Pål kan også kontaktes ifm. beredskapshåndtering som skred på veg eller mot bebyggelse

Hedda

Hedda Breien

Geolog (ph.d.)

952 44 457 hedda@skred.as

Hedda Breien har 13 års erfaring fra rådgivning og faresonekartlegging innen alle typer skred for både private, kraftbransjen, kommuner og Staten, i særlig grad på Vestlandet og Nordvestlandet, og har også deltatt aktivt i flere EU-prosjekter og andre forskningsprosjekter. Mastergrad (2004) og doktorgrad (2009) omhandlet flomskreddynamikk. Hedda har hatt mer enn 20 oppdrag for kraftbransjen, og blant annet vært ansvarlig for skredvurderinger og planlegging av sikringstiltak for kraftanlegg, linjer, mastepunkt og anleggsveier på Nordvestlandet, Vestlandet og Sørlandet. Hedda har også jobbet mye med snøskredvarsling på både lokalt og regionalt nivå (Varsom), og har utarbeidet daglige varsler for blant annet riksveier, kraftanlegg, anleggsveier og andre arbeidsplasser.

Espen

Espen Eidsvåg

Geolog (M.Sc.)

458 81 478 espen@skred.as

Espen Eidsvåg har jobbet med skredfarekartlegging i over 10 år, både i store og små prosjekt. Han har vært ansvarlig for utredning av skredfaren i en rekke kommuner over hele Norge, og håndterer alle skredtyper i bratt terreng. Espen kan bistå med skredfarevurderinger, akutte skredhendelser og andre skredrelaterte problemstillinger.

Nils Arne Kavli Walberg

Geolog (M.Sc.)

481 81 446 nilsarne@skred.as

Nils Arne K. Walberg har jobbet i Skred AS siden 2018 og er leder for markedsområdet Varsling og overvåking. Nils Arne har mer enn 10 års erfaring med geofarer og instrumentering av geologiske, hydrologiske og miljømessige problemstillinger, og jobber primært med skredfarekartlegging, snøskredvarsling, instrumentering og overvåking.

Sondre Lunde

Ingeniørgeolog (M.Sc.)

481 07 035 sondre@skred.as

Sondre har jobbet i Skred AS siden 2017, og har god erfaring med arbeid i alle faser innen skredfaglig rådgivning. Dette innebærer skredfarekartlegging, akuttvurderinger etter skredhendelser, planlegging og prosjektering av skredsikringstiltak og lokal skredvarsling. Han har erfaring med både større og mindre prosjekter, og som omhandler ulike typer bebyggelse og infrastruktur. I tillegg har han erfaring med middels komplekse ingeniørgeologiske vurderinger, som stabilitetsvurderinger av bergskjæringer.

Hallvard Skaare Nordbrøden

Ingeniørgeolog (M.Sc.)

415 62 719 hallvard@skred.as

Hallvard er fagspesialist på skredsikring. Han har bred erfaring med sikringstiltak mot alle skredtyper, i alle faser fra mulighetsstudier til oppfølging under utførelse. Han har inngående kunnskap om skredprosesser, skreddynamikk og modellering, som er viktig kunnskap ved dimensjonering av skredsikringstiltak. Hallvard er vant med å jobbe tverrfaglig i komplekse skredsikringsprosjekter. Hallvard har bred erfaring med beredskapsarbeid, som beredskapsplaner, aktiv snøskredkontroll, stedsspesifikk snøskredvarsling og håndtering av akutte skredhendelser. Hallvard har også variert erfaring som ingeniørgeolog.

Hans Georg Grue

Geolog (M.Sc.)

920 33 681 hans@skred.as

Hans har arbeidet med skredfaglige og geofaglige problemstillinger siden 2016. Han kan bistå med skredfarevurderinger for bebyggelse og infrastruktur, dimensjonering av sikringstiltak, akuttvurderinger, snøskredvarsling og aktiv skredkontroll. Han er vant til å jobbe tverrfaglig, bl.a. opp mot hydrologiske, biologiske og tekniske problemstillinger. Før geologiutdannelsen (UiB) jobbet han mer enn 10 år i Forsvaret som dykker og dykkeroffiser til og med løytnants grad.

Administrasjon

Kari Torgersen

Skredtekniker/Koordinator

970 87 666 kari@skred.as

Kari jobber hovedsakelig med prosjekthåndtering, koordinering og økonomi. Hun har utdannelse i naturgeografi fra Trondheim, Landskapsforvaltning og planlegging fra tidligere HSF (Høgskulen i Sogn og Fjordane), samt friluftsliv fra Norges Høgfjellsskole. Kari har tidligere jobbet som fagkonsulent i Norges Røde Kors Hjelpekorps, med redningstjenesten i Norge. Det innebar bl.a. hovedansvar for fagkurs skred og medvirkning i IKAR (den internasjonale fjellredningskommisjonen). Hun har jobbet med reguleringsplaner på kommunenivå og i FRIFO (Norsk Friluftsliv).

Kalle Kronholm

Naturgeograf (ph.d.)

473 48 221 kalle@skred.as

Kalle Kronholm har bred bakgrunn fra rådgivning og forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng. De viktigste arbeidsområdene er kartlegging av skredfare, design og dimensjonering av sikringstiltak mot alle skredtyper, samt akutte farevurderinger og skredvarsling. Han har allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner og Staten. Kalle har vært daglig leder i Skred AS siden han startet selskapet i 2015.