Oslo

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på
Kristin

Kristin Brandtsegg Lome

Geolog

909 56 283 kristin@skred.as

Kristin har en bred geofaglig kompetanse med spesialisering innen snøskred. Hun har erfaring med snødekkeundersøkelser, skredmodellering og skredsikringstiltak. Felterfaringen hennes har bidratt til utvikling av gode sikkerhetsrutiner. Fra kurs og som feltassistent har hun god kunnskap om prosesstankegang og utvikling av snødekket. Kristins viktigste arbeidsområder er skredfarekartlegging for alle skredtyper i henhold til TEK17 og snøskredvarsling.

Kristin Bugge Lyche

412 28 541 kristin.lyche@skred.as

Siiri Wickström

Meteorolog

414 16 130 siiri@skred.as

Pål

Pål Lohne

Geolog

984 97 668 pal@skred.as

Pål Fredrik Lohne har en bred bakgrunn innen geologi, med arbeid knyttet opp mot offshore og petroleum, samferdsel, samt bygg og anleggsvirksomhet. Pål har erfaring med kartlegging og prosjektering av sikring og stabiliserende tiltak knyttet til bergskjæring og naturlige skråninger, både som rådgiver og prosjektleder. I tillegg har han jobbet med miljø- og byggetekniske løsninger knyttet til svarte og grå leirskifere, miljøtekniske grunnundersøkelser og miljøovervåkning/-oppfølging på byggeplass. Pål har god kjennskap til lover, forskrifter, håndbøker og veileder, og er vant til å jobbe tverrfaglig både innenfor geofaget, men også opp mot andre disipliner. Hans viktigste arbeidsområder er ingeniørgeologisk vurdering og prosjektering, kartlegging av skredfare iht. TEK17, snøskredvarsling, faglig rådgivning og beredskapshåndtering.

Ragnhild Hammeren

Sivilingeniør vassdrag

400 16 229 ragnhild@skred.as

Ragnhild er utdannet sivilingeniør i vassdragsteknikk ved NTNU. Hun har kompetanse og erfaring innen hydrauliske beregninger og modellering i forbindelse med vannkraftanlegg og samferdsel. Ragnhild har jobbet mye med dambruddsbølgeberegninger og klassifisering av vannkraftanlegg, i tillegg til vannlinjeberegninger i forbindelse med bruer og kapasitetsberegninger av kulverter. Hun har erfaring fra feltarbeid og oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering. I tillegg har hun erfaring innen GIS-verktøy og tegneverktøy for bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata. Ragnhild er godkjent som fagansvarlig for fagområde V Hydraulikk og flomavledning for alle konsekvensklasser.

Mikkel Arne Kristiansen

MSc. Naturgeografi

975 62 328 mikkel@skred.as

Ingvild

Ingvild Brekke

Sivilingeniør vassdragsteknikk

469 62 427 ingrid@skred.as

Hovedprofil Vannkraft og vassdragsteknikk. Masteroppgaven min går ut på å modellere ulike utforminger av terskler i regulerte vassdrag. Elva Nea i Trøndelag er case-elv, og tersklene med terskelbasseng skal modelleres i HECRAS 2D.

Ingrid

Ingrid Sundsbø Alne

Sivilingeniør vassdrag

920 35 362 ingrid@skred.as

Ingrid har kompetanse og erfaring innen flomberegninger, flomsonekartlegging og hydraulisk modellering. Hun har jobbet med overvannshåndtering i forbindelse med regulerings- og byggeplaner, samt overvannssøknader ved igangsettingstillatelse. Hun har god kompetanse innen dimensjonering og kapasitetsvurdering av stikkrenner/kulverter med ulike programmer som HY8, EPA SWMM og HEC-RAS. Videre har hun tilegnet seg solid erfaring innen GIS-verktøy med blant annet bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata. Har også erfaring med feltarbeid i forbindelse med oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering.

Nils Arne Kavli Walberg

Geolog (M. Sc.)

481 81 446 nilsarne@skred.as

Nils Arne K. Walberg har en bred bakgrunn innen geologi, geofarer og instrumentering, og har gjort en rekke ulike oppdrag innen instrumentering og skredfarevurderinger. Han har bred erfaring innen instrumentering og overvåking av landområder, konstruksjoner, vann, klima og miljø, med hovedfokus på geologisk og geoteknisk instrumentering. Nils Arne har erfaring fra sanntidsovervåking av snøskred, steinsprang og fjellskred med ulike målemetoder, f.eks. Doppler-radar, radarinterferometri (GBInSAR) og laser/Lidar. Nils Arne har prosjektledererfaring fra en rekke større og mindre prosjekter for private og statlige aktører. Hans viktigste arbeidsområder er kartlegging av skredfare iht. TEK17, snøskredvarsling, faglig rådgivning og beredskapshåndtering.

Lars Staver Eid

Sivilingeniør vannkraft og vassdragsteknikk (M. Sc.)

482 010 76 lars@skred.as

Lars har gjennom arbeid både i Norge og i Sveits bred erfaring med hydrologiske og hydrauliske analyser i vassdrag, samt konseptutvikling, planlegging og prosjektering av sikringstiltak. Han er godkjent NVE-Fagansvarlig for fyllingsdammer i konsekvensklasse 1. Han har bred erfaring som oppdragsleder for tverrfaglige arbeidsgrupper for utarbeidelse av revurderinger, tekniske planer, tilbudsdokumenter og detaljprosjektering for rehabilitering av vassdragsanlegg. Han har erfaring som stedlig kontrollør for uavhengig kontroll og prosjekteringsleder ved rehabilitering av fyllingsdammer. Lars har bred kompetanse innenfor prosjektering og terrengmodellering i 3D, samt bruk av ulike BIM-verktøy. Han har gjennom arbeid i Norge og i Sveits opparbeidet seg en spesialisering innenfor terrengmodellering av vassdragstiltak med iterasjon mot hydrauliske analyser for verifikasjon av design. Han har fagbakgrunn innenfor vassdragsteknikk, geologi, geoteknikk, hydrologi, hydraulikk, betongkonstruksjoner og anleggsteknikk.