Oslo

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på

Kristin Bugge Lyche

Sivilingeniør vassdragsteknikk

412 28 541 kristin.lyche@skred.as

Kristin fullførte sin mastergrad ved NTNU våren 2023 med hovedoppgave på vassdragsteknikk med tema snødekkemodellering med Snow Pack. Oppgaven innebar feltarbeid på Svalbard for å sammenligne observasjoner og prognoser på snødekke. I Skred AS jobber hun med hydraulisk modellering for flomfarekartlegging, prosjektering av sikringstiltak innen flom og skred, samt at hun har en rolle i våre skredvarslingsprosjekter.

Siiri Wickström

Meteorolog

414 16 130 siiri@skred.as

Siiri er utdannet meteorolog med doktograd fra Universitet i Bergen og Svalbard. Siiri sin spisskompetanse ligger innen meteorologi og værdata, både observasjoner og prognostiske data. Hun har jobbet mye med programmeringsverktøy for å analysere og visualisere værdata og har lang erfaring i bruk av forskjellige meteorologiske modeller og modellprodukter som dekker alt fra lokal til global skala. I Skred AS har hun en aktiv rolle inn i skredvarsling og flomvarsling.

Pål

Pål Lohne

Geolog

984 97 668 pal@skred.as

Pål Fredrik Lohne har en bred bakgrunn innen geologi, med arbeid knyttet opp mot offshore og petroleum, samferdsel, samt bygg og anleggsvirksomhet. Pål har erfaring med kartlegging og prosjektering av sikring og stabiliserende tiltak knyttet til bergskjæring og naturlige skråninger, både som rådgiver og prosjektleder. I tillegg har han jobbet med miljø- og byggetekniske løsninger knyttet til svarte og grå leirskifere, miljøtekniske grunnundersøkelser og miljøovervåkning/-oppfølging på byggeplass. Pål har god kjennskap til lover, forskrifter, håndbøker og veileder, og er vant til å jobbe tverrfaglig både innenfor geofaget, men også opp mot andre disipliner. Hans viktigste arbeidsområder er ingeniørgeologisk vurdering og prosjektering, kartlegging av skredfare iht. TEK17, snøskredvarsling, faglig rådgivning og beredskapshåndtering.

Ragnhild Hammeren

Sivilingeniør vassdrag

400 16 229 ragnhild@skred.as

Ragnhild er utdannet sivilingeniør i vassdragsteknikk ved NTNU. Hun har kompetanse og erfaring innen hydrauliske beregninger og modellering i forbindelse med vannkraftanlegg og samferdsel. Ragnhild har jobbet mye med dambruddsbølgeberegninger og klassifisering av vannkraftanlegg, i tillegg til vannlinjeberegninger i forbindelse med bruer og kapasitetsberegninger av kulverter. Hun har erfaring fra feltarbeid og oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering. I tillegg har hun erfaring innen GIS-verktøy og tegneverktøy for bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata. Ragnhild er godkjent som fagansvarlig for fagområde V Hydraulikk og flomavledning for alle konsekvensklasser.

Mikkel Arne Kristiansen

MSc. Naturgeografi

975 62 328 mikkel@skred.as

Mikkel har mastergrad i geovitenskap med fordypning i naturgeografi fra UiO / UNIS. Siden fullførte studier i 2014 har han opparbeidet seg solid teoretisk og praktisk erfaring innen vanføringsmålinger og instrumentering. Han har de senere år arbeidet som rådgiver med varierte oppgaver innen instrumentering, felthydrologi og ulike hydrologisk- og hydrauliske analyser. Typiske arbeidsoppgaver har vært vannføringsmålinger med ulike metoder, installasjon av måleinstrumenter og bunnkartlegging / profilering av vassdrag i kombinasjon med flomfarekartlegginger etter TEK17. Han har også bred erfaring med bruk av GIS-verktøy som brukes til bl.a. kartproduksjon, geografiske analyser og behandling av geografisk data.

Ingvild

Ingvild Brekke

Sivilingeniør vassdragsteknikk

469 62 427 ingvild@skred.as

Ingvild har vært i Skred AS siden hun gikk ut fra NTNU våren 2020. Gjennom varierte oppgaver i Skred AS har hun opparbeidet seg solid erfaring innen flomberegninger, flomsonekartlegging og hydraulisk modellering av vassdrag. I tillegg har hun jobbet mye med overvannshåndtering i reguleringsplaner og kartlegginger av kritiske punkt i henhold til NVEs tilskuddsordning. Ingvild har erfaring med feltarbeid og innmålinger med CPOS-GPS, bruk av Hec-Ras og ulike GIS-verktøy.

Ingrid

Ingrid Sundsbø Alne

Sivilingeniør vassdrag

920 35 362 ingrid@skred.as

Ingrid har kompetanse og erfaring innen flomberegninger, flomsonekartlegging og hydraulisk modellering. Hun har jobbet med overvannshåndtering i forbindelse med regulerings- og byggeplaner, samt overvannssøknader ved igangsettingstillatelse. Hun har god kompetanse innen dimensjonering og kapasitetsvurdering av stikkrenner/kulverter med ulike programmer som HY8, EPA SWMM og HEC-RAS. Videre har hun tilegnet seg solid erfaring innen GIS-verktøy med blant annet bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata. Har også erfaring med feltarbeid i forbindelse med oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering.

Nils Arne Kavli Walberg

Geolog (M. Sc.)

481 81 446 nilsarne@skred.as

Nils Arne K. Walberg har en bred bakgrunn innen geologi, geofarer og instrumentering, og har gjort en rekke ulike oppdrag innen instrumentering og skredfarevurderinger. Han har bred erfaring innen instrumentering og overvåking av landområder, konstruksjoner, vann, klima og miljø, med hovedfokus på geologisk og geoteknisk instrumentering. Nils Arne har erfaring fra sanntidsovervåking av snøskred, steinsprang og fjellskred med ulike målemetoder, f.eks. Doppler-radar, radarinterferometri (GBInSAR) og laser/Lidar. Nils Arne har prosjektledererfaring fra en rekke større og mindre prosjekter for private og statlige aktører. Hans viktigste arbeidsområder er kartlegging av skredfare iht. TEK17, snøskredvarsling, faglig rådgivning og beredskapshåndtering.

Lars Staver Eid

Sivilingeniør vannkraft og vassdragsteknikk (M. Sc.)

482 010 76 lars@skred.as

Lars har gjennom arbeid både i Norge og i Sveits bred erfaring med hydrologiske og hydrauliske analyser i vassdrag, samt konseptutvikling, planlegging og prosjektering av sikringstiltak. Han er godkjent NVE-Fagansvarlig for fyllingsdammer i konsekvensklasse 1. Han har bred erfaring som oppdragsleder for tverrfaglige arbeidsgrupper for utarbeidelse av revurderinger, tekniske planer, tilbudsdokumenter og detaljprosjektering for rehabilitering av vassdragsanlegg. Han har erfaring som stedlig kontrollør for uavhengig kontroll og prosjekteringsleder ved rehabilitering av fyllingsdammer. Lars har bred kompetanse innenfor prosjektering og terrengmodellering i 3D, samt bruk av ulike BIM-verktøy. Han har gjennom arbeid i Norge og i Sveits opparbeidet seg en spesialisering innenfor terrengmodellering av vassdragstiltak med iterasjon mot hydrauliske analyser for verifikasjon av design. Han har fagbakgrunn innenfor vassdragsteknikk, geologi, geoteknikk, hydrologi, hydraulikk, betongkonstruksjoner og anleggsteknikk.