Skred AS samling 2023.
Skred AS samling i Hallingdal 2023, etter ekstremværet «Hans». Ragnhild og Hallvard var ikke med på samlingen.

Om oss i Skred AS

Vi jobber utelukkende med rådgivning knyttet til naturfarene skred og flom. Ved å fokusere på naturfare som fagområde, ønsker vi å utvikle bedriften og våre ansatte til å ha den best mulige kunnskapen for å løse alle mulige oppdrag der naturfare er fokus. For å dekke den faglige bredden i våre oppdrag, har våre medarbeidere bakgrunn som hydrologer, hydraulikere, ingeniører, geologer og naturgeografer. Noen har mer enn 20 års fartstid i bransjen, mens andre kommer direkte fra skolebenken. Felles for alle er et stort engasjement for fagene vi jobber med.

Siden oppstarten i 2015 har vi hatt en sunn økonomi, og har i flere år vært Gaselle-bedrift. Vi har ikke som uttalt mål å vokse, men etter hvert som oppdragsmengden og kompleksiteten i våre prosjekt har økt, har vi hatt behov for flere folk.

Gaselle

Organisering

Vi har valgt å satse på en organisering med små, lokale kontorer over hele landet. Dette betyr at vi er lokalkjente i store deler av landet, noe som er en fordel i den typen oppdrag vi har. Det betyr også at vi ofte har kort reisetid til områdene vi jobber i. For våre ansatte betyr det at de har mulighet for å bo stort sett der de ønsker. Våre kontorplasser er ofte i større kontorfellesskaper, for å sikre muligheten for å ha et sosialt nettverk i hverdagen. Alle medarbeidere er ansatt i faste stillinger for å gi både ansatte og bedrift trygge og forutsigbare rammer.

Til tross for avstand mellom kontorene, har vi tett kontakt med hverandre i prosjektene våre, gjennom moderne former for kommunikasjon og datadeling. Gjennom befaringer og felles samlinger, holder vi også god fysisk kontakt med hverandre.

Markedsområder

Våre tjenester er inndelt i fire markedsområder:

  • Flom
  • Skred
  • Fysiske sikringstiltak
  • Varsling og overvåkning

Våre tjenester, ansatte og prosjekter dekker typisk flere av disse områdene.

I oppdrag som omfatter fagområder utenfor «naturfare», jobber vi tett sammen med andre bedrifter, som har den nødvendige kompetansen. Dette er typisk i oppdrag som omfatter planlegging og prosjektering av større sikringstiltak, der vi jobber sammen med blant annet landskapsarkitekter, biologer og geoteknikere.

Sertifiseringer

Skred AS sitt ledelsessystem for kvalitet og ytre miljø er sertifisert iht. krav i

  • NS-EN ISO 9001:2015
  • NS-EN ISO 14001:2015
Verify ISO14001/9001Våre medarbeidere

Flom og hydrologi

Kristin Bugge Lyche

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

412 28 541 kristin.lyche@skred.as

Kristin fullførte sin mastergrad ved NTNU våren 2023 med hovedoppgave på vassdragsteknikk med tema snødekkemodellering med Snow Pack. Oppgaven innebar feltarbeid på Svalbard for å sammenligne observasjoner og prognoser på snødekke. I Skred AS jobber hun med hydraulisk modellering for flomfarekartlegging, prosjektering av sikringstiltak innen flom og skred, samt at hun har en rolle i våre skredvarslingsprosjekter.

Ragnhild Hammeren

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

400 16 229 ragnhild@skred.as

Ragnhild er utdannet sivilingeniør i vassdragsteknikk ved NTNU. Hun har kompetanse og erfaring innen hydrauliske beregninger og modellering i forbindelse med vannkraftanlegg og samferdsel. Ragnhild har jobbet mye med dambruddsbølgeberegninger og klassifisering av vannkraftanlegg, i tillegg til vannlinjeberegninger i forbindelse med bruer og kapasitetsberegninger av kulverter. Hun har erfaring fra feltarbeid og oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering. I tillegg har hun erfaring innen GIS-verktøy og tegneverktøy for bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata. Ragnhild er godkjent som fagansvarlig for fagområde V Hydraulikk og flomavledning for alle konsekvensklasser.

Mikkel Arne Kristiansen

Naturgeografi (M.Sc.)

975 62 328 mikkel@skred.as

Mikkel Kristiansen har siden 2014 arbeidet mye med felthydrologi og har lang erfaring innen vannføringsmålinger og instrumentering. Han har de senere år arbeidet som rådgiver med varierte oppgaver innen instrumentering, felthydrologi og ulike hydrologiske- og hydrauliske analyser. Mikkel kan bistå med alt fra flomfarevurderinger til vannføringsmålinger med ulike metoder, installasjon av måleinstrumenter og bunnkartlegging / profilering av vassdrag i kombinasjon med flomfarekartlegginger.

Ingvild

Ingvild Brekke

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

469 62 427 ingvild@skred.as

Ingvild har vært i Skred AS siden hun gikk ut fra NTNU våren 2020. Gjennom varierte oppgaver i Skred AS har hun opparbeidet seg solid erfaring innen flomberegninger, flomsonekartlegging og hydraulisk modellering av vassdrag. I tillegg har hun jobbet mye med overvannshåndtering i reguleringsplaner og kartlegginger av kritiske punkt i henhold til NVEs tilskuddsordning. Ingvild har erfaring med feltarbeid og innmålinger med CPOS-GPS, bruk av Hec-Ras og ulike GIS-verktøy.

Ingrid

Ingrid Sundsbø Alne

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

920 35 362 ingrid@skred.as

Ingrid Alne har bred erfaring innen flomfarevurderinger og overvannsanalyser. Hun har god kompetanse innen overvannshåndtering i regulerings- og byggeplaner, og har erfaring med gjenåpning og omlegging av bekker. Ingrid kan også bistå med kapasitetsvurdering av kulverter, vannføringsmålinger, flomfareutredninger og vurdering av mulige flomsikringstiltak.

Lars Staver Eid

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

482 010 76 lars@skred.as

Lars har gjennom arbeid både i Norge og i Sveits bred erfaring med hydrologiske og hydrauliske analyser i vassdrag, samt konseptutvikling, planlegging og prosjektering av sikringstiltak. Han er godkjent NVE-Fagansvarlig for fyllingsdammer i konsekvensklasse 1. Han har bred erfaring som oppdragsleder for tverrfaglige arbeidsgrupper for utarbeidelse av revurderinger, tekniske planer, tilbudsdokumenter og detaljprosjektering for rehabilitering av vassdragsanlegg. Han har erfaring som stedlig kontrollør for uavhengig kontroll og prosjekteringsleder ved rehabilitering av fyllingsdammer. Lars har bred kompetanse innenfor prosjektering og terrengmodellering i 3D, samt bruk av ulike BIM-verktøy. Han har gjennom arbeid i Norge og i Sveits opparbeidet seg en spesialisering innenfor terrengmodellering av vassdragstiltak med iterasjon mot hydrauliske analyser for verifikasjon av design. Han har fagbakgrunn innenfor vassdragsteknikk, geologi, geoteknikk, hydrologi, hydraulikk, betongkonstruksjoner og anleggsteknikk.

Petter Reinemo

Sivilingeniør vassdragsteknikk (M.Sc.)

936 000 88 petter@skred.as

Petter Reinemo har jobbet i Skred AS siden 2016 og er leder for markedsområdet Flom. Petter har mer enn 10 års erfaring med flomfareutredninger, hydrologiske beregninger, elvehydraulikk, vassdragsteknikk og overvannshåndtering fra både privat og offentlig sektor. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til ulike typer infrastruktur, areal- og byggeplaner og flomsonekartlegging. Petter har arbeidet med et bredt spekter av nedbørfelt og vannrelaterte utfordringer på alle plannivåer. Han har også erfaring med prosjektering av flomsikringstiltak, gjenåpning/omlegging av bekker og vannføringsmålinger.

Skred

Kristin

Kristin Brandtsegg Lome

Geolog (M.Sc.)

909 56 283 kristin@skred.as

Kristin har en bred geofaglig kompetanse med spesialisering innen snøskred. Fra kurs og som feltassistent har hun god kunnskap om snødekkeundersøkelser, prosesstankegang og utvikling av snødekket. Hun har også erfaring med kombinert vann- og løsmasseskredproblematikk, skredfarevurderinger og sikringstiltak. Kristin kan bistå med blant annet skredvarsling og skredfarevurderinger iht. TEK 17 §7-3.

Henrik Langeland

Ingeniørgeolog (M.Sc.)

971 96 730 henrik@skred.as

Henrik Langeland har mer enn 10 års erfaring med rådgivning og forskning innenfor ingeniørgeologiske og skredfaglige vurderinger. Innen skredfag omfatter det blant annet utredninger av sikkerhet mot skred i bratt terreng (TEK17), akuttvurdering, risikoanalyser, snøskredvarsling og dimensjonering/prosjektering/oppfølging/kontroll av sikringstiltak mot skred. Innen ingeniørgeologi omfatter det blant annet ingeniørgeologiske feltkartlegginger og vurderinger av bergstabilitet, dimensjonering/prosjektering/oppfølging av bergsikring i bergskjæringer, tunnelportaler og tunneler/berghaller, bergmasseklassifisering mht. forankring i berg og uavhengig kontroll av tilsvarende oppdrag. Henrik har også prosjektledererfaring fra større prosjekter og videreutdanning innen prosjektledelse.

Birgit Katrine Buck-Persson

Geolog (M.Sc.)

932 26 619 birgit@skred.as

Birgit har lengre erfaring med vurdering med utredning av alle typer skred i bratt terreng, både gjennom skredfarevurderinger i arealplan og fastsetting av faresoner iht. TEK 17 og NVE sine veiledere. Hun har god kjennskap til lover, forskrifter, håndbøker og veileder innenfor skredfaget. Hun har videre solid kunnskap og lengre erfaring med snøskredvarsling og vurdering av det enkelte skredheng. Birgit kan bistå med skredfarevurderinger, vurdering og mulighetsstudie av sikringstiltak, snøskredvarsling, aktiv skredkontroll og beredskapshåndtering som skred på veg eller mot bebyggelse.

Siiri Wickström

Meteorolog (ph.d.)

414 16 130 siiri@skred.as

Siiri er utdannet meteorolog med doktograd fra Universitet i Bergen og Svalbard. Siiri sin spisskompetanse ligger innen meteorologi og værdata, både observasjoner og prognostiske data. Hun har jobbet mye med programmeringsverktøy for å analysere og visualisere værdata og har lang erfaring i bruk av forskjellige meteorologiske modeller og modellprodukter som dekker alt fra lokal til global skala. I Skred AS har hun en aktiv rolle inn i skredvarsling og flomvarsling.

Pål

Pål Lohne

Geolog (B.Sc.)

984 97 668 pal@skred.as

Pål Fredrik Lohne har mer enn 10 års erfaring med arbeide knyttet til geologi, deriblant skred i bratt terreng. Han har god kjennskap til lover, forskrifter, håndbøker og veileder, og er vant til å jobbe tverrfaglig både innenfor geofaget, men også opp mot andre disipliner. Pål kan bistå med skredfarevurderinger, vurdering og prosjektering av sikringstiltak, snøskredvarsling, aktiv skredkontroll og instrumentering knyttet til skred i bratt terreng. Pål kan også kontaktes ifm. beredskapshåndtering som skred på veg eller mot bebyggelse

Hedda

Hedda Breien

Geolog (ph.d.)

952 44 457 hedda@skred.as

Hedda Breien har 13 års erfaring fra rådgivning og faresonekartlegging innen alle typer skred for både private, kraftbransjen, kommuner og Staten, i særlig grad på Vestlandet og Nordvestlandet, og har også deltatt aktivt i flere EU-prosjekter og andre forskningsprosjekter. Mastergrad (2004) og doktorgrad (2009) omhandlet flomskreddynamikk. Hedda har hatt mer enn 20 oppdrag for kraftbransjen, og blant annet vært ansvarlig for skredvurderinger og planlegging av sikringstiltak for kraftanlegg, linjer, mastepunkt og anleggsveier på Nordvestlandet, Vestlandet og Sørlandet. Hedda har også jobbet mye med snøskredvarsling på både lokalt og regionalt nivå (Varsom), og har utarbeidet daglige varsler for blant annet riksveier, kraftanlegg, anleggsveier og andre arbeidsplasser.

Espen

Espen Eidsvåg

Geolog (M.Sc.)

458 81 478 espen@skred.as

Espen Eidsvåg har jobbet med skredfarekartlegging i over 10 år, både i store og små prosjekt. Han har vært ansvarlig for utredning av skredfaren i en rekke kommuner over hele Norge, og håndterer alle skredtyper i bratt terreng. Espen kan bistå med skredfarevurderinger, akutte skredhendelser og andre skredrelaterte problemstillinger.

Nils Arne Kavli Walberg

Geolog (M.Sc.)

481 81 446 nilsarne@skred.as

Nils Arne K. Walberg har jobbet i Skred AS siden 2018 og er leder for markedsområdet Varsling og overvåking. Nils Arne har mer enn 10 års erfaring med geofarer og instrumentering av geologiske, hydrologiske og miljømessige problemstillinger, og jobber primært med skredfarekartlegging, snøskredvarsling, instrumentering og overvåking.

Sondre Lunde

Geolog (M.Sc.)

481 07 035 sondre@skred.as

Sondre Lunde har vært i Skred AS siden han fullførte sin mastergrad ved NTNU i 2017, der han studerte tekniske geofag med fordypning innen ingeniørgeologi og bergmekanikk. Han har vært prosjektleder og prosjektmedarbeider i både små og store skredfarekartleggingsoppdrag iht. TEK17, snøskredvarsling, akuttvurderinger av snøskred og steinsprang. Flere av disse oppdragene har vært i Troms. Spesielt kan akuttvurdering med påfølgende snøskredvarsling i Oldervik, Trollvik, Gumpedalen og Fjordgård nevnes. Han har også være prosjektleder ifm. detaljprosjektering av sikring mot steinsprang og snøskred.

Hallvard Skaare Nordbrøden

Ingeniørgeolog (M.Sc.)

415 62 719 hallvard@skred.as

Hallvard har bred erfaring med alle faser av skredrelaterte prosjekter, fra skredfarevurderinger, prosjektering, tilbudsdokumenter og oppfølging i byggefase. I tillegg har han erfaring som observatør for snøskredvarslingen Varsom.no, aktiv snøskredkontroll og akutthendelser. Hallvard har god kunnskap i bruk av GIS-verktøy, Autocad, RAMMS:Rockfall og RAMMS:Avalanche. Han har erfaring fra mange prosjekter med steinspranggjerder, støtteforbygninger mot snøskred og voller. Han har også omfattende ingeniørgeologisk erfaring med tunneler og bergskjæringer. Blant annet konseptstudier, reguleringsplaner, prosjektering, bergmekaniske stabilitetsberegninger, stag og forankringer og oppfølging i byggefase. Han har spesielt jobbet mye med bergsikring i løsneområder for skred i bratt, ulendt terreng. Han har fagbakgrunn innenfor skred, ingeniørgeologi og hydrogeologi. Hallvards viktigste arbeidsområder er prosjektering av skredsikringstiltak og ingeniørgeologiske oppdrag.

Hans Georg Grue

Geolog (M.Sc.)

920 33 681 hans@skred.as

Hans har arbeidet med skredfaglige og geofaglige problemstillinger siden 2016. Han kan bistå med skredfarevurderinger for bebyggelse og infrastruktur, dimensjonering av sikringstiltak, akuttvurderinger, snøskredvarsling og aktiv skredkontroll. Han er vant til å jobbe tverrfaglig, bl.a. opp mot hydrologiske, biologiske og tekniske problemstillinger. Før geologiutdannelsen (UiB) jobbet han mer enn 10 år i Forsvaret som dykker og dykkeroffiser til og med løytnants grad.

Administrasjon

Kari Torgersen

Skredtekniker/Koordinator

970 87 666 kari@skred.as

Kari jobber hovedsakelig med prosjekthåndtering, koordinering og økonomi. Hun har utdannelse i naturgeografi fra Trondheim, Landskapsforvaltning og planlegging fra tidligere HSF (Høgskulen i Sogn og Fjordane), samt friluftsliv fra Norges Høgfjellsskole. Kari har tidligere jobbet som fagkonsulent i Norges Røde Kors Hjelpekorps, med redningstjenesten i Norge. Det innebar bl.a. hovedansvar for fagkurs skred og medvirkning i IKAR (den internasjonale fjellredningskommisjonen). Hun har jobbet med reguleringsplaner på kommunenivå og i FRIFO (Norsk Friluftsliv).

Kalle Kronholm

Naturgeograf (ph.d.)

473 48 221 kalle@skred.as

Kalle Kronholm har bred bakgrunn fra rådgivning og forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng. De viktigste arbeidsområdene er kartlegging av skredfare, design og dimensjonering av sikringstiltak mot alle skredtyper, samt akutte farevurderinger og skredvarsling. Han har allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner og Staten. Kalle har vært daglig leder i Skred AS siden han startet selskapet i 2015.