Skred AS samling 2023.
Skred AS samling i Hallingdal 2023, etter ekstremværet «Hans». Ragnhild og Hallvard var ikke med på samlingen.

Om oss i Skred AS

Vi jobber utelukkende med rådgivning knyttet til naturfarene skred og flom. Ved å fokusere på naturfare som fagområde, ønsker vi å utvikle bedriften og våre ansatte til å ha den best mulige kunnskapen for å løse alle mulige oppdrag der naturfare er fokus. For å dekke den faglige bredden i våre oppdrag, har våre medarbeidere bakgrunn som hydrologer, hydraulikere, ingeniører, geologer og naturgeografer. Noen har mer enn 20 års fartstid i bransjen, mens andre kommer direkte fra skolebenken. Felles for alle er et stort engasjement for fagene vi jobber med.

Siden oppstarten i 2015 har vi hatt en sunn økonomi, og har i flere år vært Gaselle-bedrift. Vi har ikke som uttalt mål å vokse, men etter hvert som oppdragsmengden og kompleksiteten i våre prosjekt har økt, har vi hatt behov for flere folk.

Gaselle

Organisering

Vi har valgt å satse på en organisering med små, lokale kontorer over hele landet. Dette betyr at vi er lokalkjente i store deler av landet, noe som er en fordel i den typen oppdrag vi har. Det betyr også at vi ofte har kort reisetid til områdene vi jobber i. For våre ansatte betyr det at de har mulighet for å bo stort sett der de ønsker. Våre kontorplasser er ofte i større kontorfellesskaper, for å sikre muligheten for å ha et sosialt nettverk i hverdagen. Alle medarbeidere er ansatt i faste stillinger for å gi både ansatte og bedrift trygge og forutsigbare rammer.

Til tross for avstand mellom kontorene, har vi tett kontakt med hverandre i prosjektene våre, gjennom moderne former for kommunikasjon og datadeling. Gjennom befaringer og felles samlinger, holder vi også god fysisk kontakt med hverandre.

Markedsområder

Våre tjenester er inndelt i fire markedsområder:

  • Flom
  • Skred
  • Fysiske sikringstiltak
  • Varsling og overvåkning

Våre tjenester, ansatte og prosjekter dekker typisk flere av disse områdene.

I oppdrag som omfatter fagområder utenfor «naturfare», jobber vi tett sammen med andre bedrifter, som har den nødvendige kompetansen. Dette er typisk i oppdrag som omfatter planlegging og prosjektering av større sikringstiltak, der vi jobber sammen med blant annet landskapsarkitekter, biologer og geoteknikere.

Sertifiseringer

Skred AS sitt ledelsessystem for kvalitet og ytre miljø er sertifisert iht. krav i

  • NS-EN ISO 9001:2015
  • NS-EN ISO 14001:2015
Verify ISO14001/9001Våre medarbeidere

Kristin

Kristin Brandtsegg Lome

Geolog

909 56 283 kristin@skred.as

Kristin har en bred geofaglig kompetanse med spesialisering innen snøskred. Hun har erfaring med snødekkeundersøkelser, skredmodellering og skredsikringstiltak. Felterfaringen hennes har bidratt til utvikling av gode sikkerhetsrutiner. Fra kurs og som feltassistent har hun god kunnskap om prosesstankegang og utvikling av snødekket. Kristins viktigste arbeidsområder er skredfarekartlegging for alle skredtyper i henhold til TEK17 og snøskredvarsling.

Henrik Langeland

Ingeniørgeolog (M.Sc.)

971 96 730 henrik@skred.as

Henrik Langeland har bred bakgrunn fra rådgivning innenfor ingeniørgeologiske og skredfaglige oppgaver og vurderinger. Arbeidet har gitt Henrik allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner, fylkeskommuner og staten. Henrik har også erfaring fra forskningsprosjekt innen ingeniørgeologi og skredfag, og er i perioden 2023-2025 med i referansegruppe for snøskredforskning i Norge (AARN) finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat. Innen skredfaglige oppgaver har Henrik bred erfaring med skredfarevurderinger etter kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), akuttvurdering av skredfare, risikoanalyser, skredvarsling og prosjektering av sikringstiltak mot skred med oppfølging og uavhengig kontroll av tiltak. Videre har Henrik erfaring med relevant programvare for arbeid med kart og tegning, samt skredmodelleringsprogram som er en forutsetning i skredfarevurderinger etter NVEs bransjestandard (Rockyfor3D, RAMMS, Rocscience og empiriske/statistiske modeller). Henrik har også prosjektledererfaring fra større prosjekter og er i pågående etterutdanning innen prosjektledelse ved NTNU.

Birgit Katrine Rustad

Geolog

932 26 619 birgit@skred.as

Birgit har lang erfaring med vurdering med utredning av alle typer skred i bratt terreng, både gjennom skredfarevurderinger i arealplan og fastsetting av faresoner iht. TEK 17 og NVE sine veiledere, men og gjennom vurdering av skredfare med andre krav til sikkerhet. For å kunne utføre flere av de overnevnte oppgavene har Birgit opparbeidet seg et høyt brukernivå på ulike beregningsverktøy for utløp av skred i bratt terreng. Hun har også god kjennskap til ulike kartverktøy for innhenting av informasjon om naturfare og vær. Hun har videre solid kunnskap og lengre erfaring med snøskredvarsling, snø og forståelse for snø-omvandling og vurdering av det enkelte skredheng, både gjennom jobb og på private skiturer. Birgit har vært med å utarbeide den nye veilederen for skredfarekartlegging i bratt terreng på oppdrag fra NVE.

Kristin Bugge Lyche

Sivilingeniør vassdragsteknikk

412 28 541 kristin.lyche@skred.as

Kristin fullførte sin mastergrad ved NTNU våren 2023 med hovedoppgave på vassdragsteknikk med tema snødekkemodellering med Snow Pack. Oppgaven innebar feltarbeid på Svalbard for å sammenligne observasjoner og prognoser på snødekke. I Skred AS jobber hun med hydraulisk modellering for flomfarekartlegging, prosjektering av sikringstiltak innen flom og skred, samt at hun har en rolle i våre skredvarslingsprosjekter.

Siiri Wickström

Meteorolog

414 16 130 siiri@skred.as

Siiri er utdannet meteorolog med doktograd fra Universitet i Bergen og Svalbard. Siiri sin spisskompetanse ligger innen meteorologi og værdata, både observasjoner og prognostiske data. Hun har jobbet mye med programmeringsverktøy for å analysere og visualisere værdata og har lang erfaring i bruk av forskjellige meteorologiske modeller og modellprodukter som dekker alt fra lokal til global skala. I Skred AS har hun en aktiv rolle inn i skredvarsling og flomvarsling.

Kari Torgersen

Skredtekniker/Koordinator

970 87 666 kari@skred.as

Kari jobber hovedsakelig med prosjekthåndtering, koordinering og økonomi. Hun har utdannelse i naturgeografi fra Trondheim, Landskapsforvaltning og planlegging fra tidligere HSF (Høgskulen i Sogn og Fjordane), samt friluftsliv fra Norges Høgfjellsskole. Kari har tidligere jobbet som fagkonsulent i Norges Røde Kors Hjelpekorps, med redningstjenesten i Norge. Det innebar bl.a. hovedansvar for fagkurs skred og medvirkning i IKAR (den internasjonale fjellredningskommisjonen). Hun har jobbet med reguleringsplaner på kommunenivå og i FRIFO (Norsk Friluftsliv).

Pål

Pål Lohne

Geolog

984 97 668 pal@skred.as

Pål Fredrik Lohne har en bred bakgrunn innen geologi, med arbeid knyttet opp mot offshore og petroleum, samferdsel, samt bygg og anleggsvirksomhet. Pål har erfaring med kartlegging og prosjektering av sikring og stabiliserende tiltak knyttet til bergskjæring og naturlige skråninger, både som rådgiver og prosjektleder. I tillegg har han jobbet med miljø- og byggetekniske løsninger knyttet til svarte og grå leirskifere, miljøtekniske grunnundersøkelser og miljøovervåkning/-oppfølging på byggeplass. Pål har god kjennskap til lover, forskrifter, håndbøker og veileder, og er vant til å jobbe tverrfaglig både innenfor geofaget, men også opp mot andre disipliner. Hans viktigste arbeidsområder er ingeniørgeologisk vurdering og prosjektering, kartlegging av skredfare iht. TEK17, snøskredvarsling, faglig rådgivning og beredskapshåndtering.

Ragnhild Hammeren

Sivilingeniør vassdrag

400 16 229 ragnhild@skred.as

Ragnhild er utdannet sivilingeniør i vassdragsteknikk ved NTNU. Hun har kompetanse og erfaring innen hydrauliske beregninger og modellering i forbindelse med vannkraftanlegg og samferdsel. Ragnhild har jobbet mye med dambruddsbølgeberegninger og klassifisering av vannkraftanlegg, i tillegg til vannlinjeberegninger i forbindelse med bruer og kapasitetsberegninger av kulverter. Hun har erfaring fra feltarbeid og oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering. I tillegg har hun erfaring innen GIS-verktøy og tegneverktøy for bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata. Ragnhild er godkjent som fagansvarlig for fagområde V Hydraulikk og flomavledning for alle konsekvensklasser.

Hedda

Hedda Breien

Geolog

952 44 457 hedda@skred.as

Hedda Breien har 13 års erfaring fra rådgivning og faresonekartlegging innen alle typer skred for både private, kraftbransjen, kommuner og Staten, i særlig grad på Vestlandet og Nordvestlandet, og har også deltatt aktivt i flere EU-prosjekter og andre forskningsprosjekter. Mastergrad (2004) og doktorgrad (2009) omhandlet flomskreddynamikk. Hedda har hatt mer enn 20 oppdrag for kraftbransjen, og blant annet vært ansvarlig for skredvurderinger og planlegging av sikringstiltak for kraftanlegg, linjer, mastepunkt og anleggsveier på Nordvestlandet, Vestlandet og Sørlandet. Hedda har også jobbet mye med snøskredvarsling på både lokalt og regionalt nivå (Varsom), og har utarbeidet daglige varsler for blant annet riksveier, kraftanlegg, anleggsveier og andre arbeidsplasser.

Mikkel Arne Kristiansen

MSc. Naturgeografi

975 62 328 mikkel@skred.as

Mikkel har mastergrad i geovitenskap med fordypning i naturgeografi fra UiO / UNIS. Siden fullførte studier i 2014 har han opparbeidet seg solid teoretisk og praktisk erfaring innen vanføringsmålinger og instrumentering. Han har de senere år arbeidet som rådgiver med varierte oppgaver innen instrumentering, felthydrologi og ulike hydrologisk- og hydrauliske analyser. Typiske arbeidsoppgaver har vært vannføringsmålinger med ulike metoder, installasjon av måleinstrumenter og bunnkartlegging / profilering av vassdrag i kombinasjon med flomfarekartlegginger etter TEK17. Han har også bred erfaring med bruk av GIS-verktøy som brukes til bl.a. kartproduksjon, geografiske analyser og behandling av geografisk data.

Ingvild

Ingvild Brekke

Sivilingeniør vassdragsteknikk

469 62 427 ingvild@skred.as

Ingvild har vært i Skred AS siden hun gikk ut fra NTNU våren 2020. Gjennom varierte oppgaver i Skred AS har hun opparbeidet seg solid erfaring innen flomberegninger, flomsonekartlegging og hydraulisk modellering av vassdrag. I tillegg har hun jobbet mye med overvannshåndtering i reguleringsplaner og kartlegginger av kritiske punkt i henhold til NVEs tilskuddsordning. Ingvild har erfaring med feltarbeid og innmålinger med CPOS-GPS, bruk av Hec-Ras og ulike GIS-verktøy.

Espen

Espen Eidsvåg

Geolog

458 81 478 espen@skred.as

Espen Eidsvåg har ekspertise knyttet til vurdering og kartlegging av skred i bratt terreng. Espen har vært involvert i en mengde små og store prosjekt med skredfareutredninger iht. til TEK 10/17, alt fra vurderinger av enkelttomter til kartlegging av kommuner for NVE. I tillegg har han jobbet med skredfarevurderinger og prosjektering av skredsikring i en rekke prosjekter knyttet til veger, jernbane, kraftprosjekt og annen infrastruktur. Espen har også erfaring med utrykning i forbindelse med akutte skredhendelser. I tillegg til en rekke oppdrag på Vestlandet har Espen også mye erfaring fra skredkartlegginger i andre landsdeler, spesielt fjelltraktene i Sør-Norge, Sør-Vestlandet og Nord-Norge. Espen har både gruppeledere- og prosjektledererfaring og er opptatt av god kommunikasjon og tett samarbeid i prosjektene han er involvert i.

Ingrid

Ingrid Sundsbø Alne

Sivilingeniør vassdrag

920 35 362 ingrid@skred.as

Ingrid har kompetanse og erfaring innen flomberegninger, flomsonekartlegging og hydraulisk modellering. Hun har jobbet med overvannshåndtering i forbindelse med regulerings- og byggeplaner, samt overvannssøknader ved igangsettingstillatelse. Hun har god kompetanse innen dimensjonering og kapasitetsvurdering av stikkrenner/kulverter med ulike programmer som HY8, EPA SWMM og HEC-RAS. Videre har hun tilegnet seg solid erfaring innen GIS-verktøy med blant annet bearbeiding av terrengmodeller, presentasjon og behandling av laserdata. Har også erfaring med feltarbeid i forbindelse med oppmåling av elveløp og konstruksjoner for hydraulisk modellering.

Nils Arne Kavli Walberg

Geolog (M. Sc.)

481 81 446 nilsarne@skred.as

Nils Arne K. Walberg har en bred bakgrunn innen geologi, geofarer og instrumentering, og har gjort en rekke ulike oppdrag innen instrumentering og skredfarevurderinger. Han har bred erfaring innen instrumentering og overvåking av landområder, konstruksjoner, vann, klima og miljø, med hovedfokus på geologisk og geoteknisk instrumentering. Nils Arne har erfaring fra sanntidsovervåking av snøskred, steinsprang og fjellskred med ulike målemetoder, f.eks. Doppler-radar, radarinterferometri (GBInSAR) og laser/Lidar. Nils Arne har prosjektledererfaring fra en rekke større og mindre prosjekter for private og statlige aktører. Hans viktigste arbeidsområder er kartlegging av skredfare iht. TEK17, snøskredvarsling, faglig rådgivning og beredskapshåndtering.

Lars Staver Eid

Sivilingeniør vannkraft og vassdragsteknikk (M. Sc.)

482 010 76 lars@skred.as

Lars har gjennom arbeid både i Norge og i Sveits bred erfaring med hydrologiske og hydrauliske analyser i vassdrag, samt konseptutvikling, planlegging og prosjektering av sikringstiltak. Han er godkjent NVE-Fagansvarlig for fyllingsdammer i konsekvensklasse 1. Han har bred erfaring som oppdragsleder for tverrfaglige arbeidsgrupper for utarbeidelse av revurderinger, tekniske planer, tilbudsdokumenter og detaljprosjektering for rehabilitering av vassdragsanlegg. Han har erfaring som stedlig kontrollør for uavhengig kontroll og prosjekteringsleder ved rehabilitering av fyllingsdammer. Lars har bred kompetanse innenfor prosjektering og terrengmodellering i 3D, samt bruk av ulike BIM-verktøy. Han har gjennom arbeid i Norge og i Sveits opparbeidet seg en spesialisering innenfor terrengmodellering av vassdragstiltak med iterasjon mot hydrauliske analyser for verifikasjon av design. Han har fagbakgrunn innenfor vassdragsteknikk, geologi, geoteknikk, hydrologi, hydraulikk, betongkonstruksjoner og anleggsteknikk.

Kalle Kronholm

Naturgeograf, daglig leder

473 48 221 kalle@skred.as

Kalle Kronholm har bred bakgrunn fra rådgivning og forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng. De viktigste arbeidsområdene er kartlegging av skredfare, design og dimensjonering av sikringstiltak mot alle skredtyper, samt akutte farevurderinger og skredvarsling. Han har allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner og Staten. Kalle har vært daglig leder i Skred AS siden han startet selskapet i 2015.

Petter Reinemo

Sivilingeniør vassdragsteknikk / Fagleder flom

936 000 88 petter@skred.as

Petter har arbeidet med hydrologiske beregninger, elvehydraulikk, vassdragsteknikk, flomfarevurderinger, hydrologiske GIS-analyser og overvannshåndtering gjennom både privat og offentlig sektor. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til ulike typer infrastruktur, areal- og byggeplaner, flomsonekartlegging og FoU. Petter har arbeidet med et bredt spekter av nedbørfelt og vannrelaterte utfordringer på alle plannivåer. Han har også bred erfaring med prosjektering av flomsikringstiltak og gjenåpning/omlegging av bekker.

Sondre Lunde

Geolog (M.Sc.)

481 07 035 sondre@skred.as

Sondre Lunde har vært i Skred AS siden han fullførte sin mastergrad ved NTNU i 2017, der han studerte tekniske geofag med fordypning innen ingeniørgeologi og bergmekanikk. Han har vært prosjektleder og prosjektmedarbeider i både små og store skredfarekartleggingsoppdrag iht. TEK17, snøskredvarsling, akuttvurderinger av snøskred og steinsprang. Flere av disse oppdragene har vært i Troms. Spesielt kan akuttvurdering med påfølgende snøskredvarsling i Oldervik, Trollvik, Gumpedalen og Fjordgård nevnes. Han har også være prosjektleder ifm. detaljprosjektering av sikring mot steinsprang og snøskred.

Hallvard Skaare Nordbrøden

Geolog

415 62 719 hallvard@skred.as

Hallvard har bred erfaring med alle faser av skredrelaterte prosjekter, fra skredfarevurderinger, prosjektering, tilbudsdokumenter og oppfølging i byggefase. I tillegg har han erfaring som observatør for snøskredvarslingen Varsom.no, aktiv snøskredkontroll og akutthendelser. Hallvard har god kunnskap i bruk av GIS-verktøy, Autocad, RAMMS:Rockfall og RAMMS:Avalanche. Han har erfaring fra mange prosjekter med steinspranggjerder, støtteforbygninger mot snøskred og voller. Han har også omfattende ingeniørgeologisk erfaring med tunneler og bergskjæringer. Blant annet konseptstudier, reguleringsplaner, prosjektering, bergmekaniske stabilitetsberegninger, stag og forankringer og oppfølging i byggefase. Han har spesielt jobbet mye med bergsikring i løsneområder for skred i bratt, ulendt terreng. Han har fagbakgrunn innenfor skred, ingeniørgeologi og hydrogeologi. Hallvards viktigste arbeidsområder er prosjektering av skredsikringstiltak og ingeniørgeologiske oppdrag.

Hans Georg Grue

Geolog

920 33 681 hans@skred.as

Hans Grue har siden 2016 arbeidet med vurderinger av skredfare og sikringstiltak i forhold til kravene i TEK17. Hans har vært oppdragsleder og utført en rekke skredfarevurderinger på plan- og byggesaksnivå for offentlige og private oppdragsgivere, samt kartlegginger av skredutsatte kommuner i regi av NVE i iht. TEK17. I tillegg har han bistått med kvalitetssikring, befaringsbidrag og beregninger i en rekke tilsvarende prosjekter, samt utført uavhengig kvalitetssikring/tredjepartskontroll av eksterne rapporter som inkluderer vurderinger i sikkerhetsklasse S3. Fra gruveindustrien har Hans erfaring med malmkontroll, landmåling og AutoCAD. Før geologiutdannelse ved Universitet i Bergen jobbet han 10 år i Forsvaret som dykker og dykkeroffiser til og med løytnants grad.