455 11 222 post@skred.as

Fagområde flom

 

Kartlegging av flomfare

Vi utfører kartlegging av flomfare iht. krav i PBL, TEK17, Statens Vegvesens håndbøker og BaneNORs tekniske regelverk. Skred AS tilfredsstiller alle krav i NVEs kravspesifikasjon for flomsonekartlegging. Vi utfører alle våre flomberegninger etter NVEs gjeldende veiledere samt SVV sine Håndbøker.

Typiske tjenester:

 • Kartlegging av flomfare på alle plannivåer i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Kartlegging av flomveier og kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag i tråd med NVEs tilskuddsordning for kommuner

 

Konseptutredning av sikringstiltak

Vi tilbyr bistand til utredning og planlegging av aktuelle sikringskonsept for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot flom iht. TEK17.

Typiske tjenester:

 • Utredning av aktuelle sikringskonsept, inklusive verifikasjon av sikkerhet opp mot TEK17.
 • Kost/nytte-analyser av sikringsløsninger
 • Forprosjektering / innhenting av nødvendige grunnundersøkelser
 • Bistand til dialog med planmyndighet og NVE

 

Detaljprosjektering av sikringstiltak

Som oppfølging av konseptutredning og eventuelt forprosjektering kan vi tilby detaljprosjektering av sikringstiltak. Omfang og detaljgrad tilpasses oppdragsgivers behov og tiltakets art.

Typiske tjenester:

 • Arbeidstegninger
 • Arbeidsbeskrivelser og anbudsdokumenter
 • Stikningsdata, terrengmodellering

Detaljprosjekteringen dokumenterer at tiltak er planlagt i tråd med gjeldende lover og regelverk iht. PBL og SAK10, og legger nødvendige bestemmelser som sikrer en korrekt utførelse.
 

Øvrige tjenester

Vi tilbyr rådgivning og bistand i alle problemstillinger relatert til vassdragsteknikk og flomhydrologi.

Utvalgte tjenester:

 • Vurdering av erosjonsfare og dimensjonering av erosjonssikring
 • Vurdering av sedimenthåndtering i vassdrag, modellering av sedimenttransport
 • Innmåling av tverrprofiler med CPOS GPS og ekkolodd
 • Bistand til FoU-prosjekter innen fagområdet

 

Verktøy

Vi benytter bransjeledende verktøy for en effektiv og kvalitetssikker utførelse av våre oppdrag.

Kontakt

Petter Reinemo

Sivilingeniør / Hydrolog

Lars Staver Eid

Sivilingeniør / Hydrolog