Dambruddsbølgeberegning for dam Tisjøen

Problemstilling

Etter krav fra NVE skal det gjennomføres dambruddsbølgeberegninger (DBBB) for alle dammer i bruddkonsekvensklasse 2, 3 og 4. Hensikten med beregningene og tilhørende dambruddskart er at de danner grunnlaget for beredskaps-og evakueringsplaner for kommunene og den ansvarlige for dammen. I tillegg benyttes resultatene til å vurdere dammens bruddkonsekvensklasse.

Vår leveranse

Som underleverandør til Dr. Techn. Olav Olsen på rammeavtalen med Øvre Romerike har Skred AS utført dambruddsbølgeberegninger for ny dam Tisjøen i Eidsvoll kommune. Opprinnelig er dam Tisjøen en murdam, men denne skal rives og ny dam Tisjøen bygges som gravitasjonsdam i betong. En bruddbølge fra dam Tisjøen følger Stensbyelva ned til samløpet med Vorma.

Ut ifra konsekvenser nedstrøms ved et potensielt brudd er dammen vurdert til å ligge i bruddkonsekvensklasse 2. Beregningene er utført i henhold til damsikkerhetsforskriften og NVEs Retningslinjer for DBBB (2009).