Operativ drift av aktiv skredkontroll på Fv. 53 Tyin-Årdal

Problemstilling

Fv. 53 Tyin-Årdal har flere skredpunkter hvor snøskred er dimensjonerende skredtype. Vegen ligger over tregrensa, og tett inntil en bratt østvendt skråning. Vegen ligger således i utløpet av flere skredbaner. Siden 2016 har vegen vært sikret ved hjelp av forbyggende skredkontroll.

Vår leveranse

Skred AS har siden vintersesongen 2021/2022 gjennomført stedsspesifikk snøskredvarsling og aktiv skredkontroll på deler av Fv.53 Tyin-Årdal på oppdrag for Innlandet fylkeskommune. Skredkontrollen utføres ved bruk av sprengtårn levert av Wyssen.

I forbindelse med oppdraget har Skred AS sett behov for å kartlegge kritiske skredstørrelser som kan nå vei, samt for enkelte strekninger bebyggelse. Bruk av dynamiske modeller opp mot erfaringer fra utførte skredkontroller, samt data fra vinddrift og værstasjon i området sikrer at en redusere usikkerheten i de stedsspesifikke snøskredvarslene, og med det bedre oppetiden for veistrekningen.

Skred AS har et robust varslingsteam på over 10 personer, hvor samtlige har erfaring og kompetanse på bruk av sprengstoff e.l. til kunstig utløsning av snøskred.