Skredfaglig rådgivning, E39 Stord-Os

Problemstilling

Som en del av ferjefri E39 Statens Vegvesen planlegger COWI på oppdrag fra Statens Vegvesen ny E39 mellom Stord og Os i Vestland fylke, også kjent som Hordfast. Skred AS er engasjert som skredfaglig rådgiver for reguleringsplanen.

Vår leveranse

På grunn av høy ÅDT var vurdert sikkerhetskrav største tillatte årlige nominelle sannsynlighet for skred per km veg 1/1000. Fordi mye av vegen ble planlagt i jomfruelig terreng og at sikkerhetskravet er mye strengere enn normalt for vegprosjekter, benyttet vi elementer av metodikken for kartlegging av skredfare for bebyggelse (TEK17 kap. 7-3) i arbeidet. Vi har vurdert om strekningsrisiko er akseptabel for over 50 km veg. 15 kilometerstrekninger ble vurdert å ha uakseptabel strekningsrisiko.

For disse 15 strekningene vurderte og dimensjonerte vi sikringstiltak som ble implementert i planene. Steinsprang er den vanligste skredtypen, men også flomskred og snøskred er aktuelt. Sikringstiltakene bestod av utflytting av veg, fanggrøft, steinspranggjerder, lange portaler og skredvoller.

Bilder fra befaring