Skredfarekartlegging for nybygg av fritidsboliger, Vinjefjorden

Problemstilling

I forbindelse med byggesøknad for nybygging av fritidsboliger i aktsomhetssone for jord- og flomskred, fikk oppdragsgiver krav fra kommunen om å utføre en detaljert skredfarekartlegging for skred. Etter TEK17 § 7-3 annet ledd preaksepterte ytelser, vil fritidsbolig normalt omfattes av sikkerhetsklasse S2. Det vil si at årlig nominell sannsynlighet for skred i bratt terreng ikke skal overstige 1/1000.

Vår leveranse

Vår leveranse inkluderte en skredfarevurdering i henhold til nasjonale retningslinjer (NVE veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng – Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak»). Skredfarevurderingen inkluderte terrenganalyser, en feltbefaring til fots og ved hjelp av drone, samt utløpsberegninger.

Den endelige leveransen var en rapport som beskriver grunnlaget for vurderinger og faresoner tegnet i kart. Vår vurdering er at det kun er et mindre område som ligger innenfor faresone med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000. Store deler av området oppfyller dermed krav til sikkerhet mot skred i bratt terreng gitt av TEK17 § 7-3. Det vil være mest hensiktsmessig å bygge utenfor faresonene da sikringstiltak erfaringsmessig har store kostnader. Dersom det imidlertid er ønskelig å bygge innenfor faresonene må det bygges sikringstiltak slik at sikkerhet mot skred kan dokumenteres. Rapporten beskriver kort ulike mulige sikringstiltak.

Bilder fra befaring