455 11 222 post@skred.as

Fagområde skred

Våre tjenester innen skred-fagene følger de tre fasene:

Kartlegging av skredfare

Vi utfører kartlegging av skredfare iht. krav i plan- og bygningsloven (PBL), TEK17 § 7-3 og Statens Vegvesens risikoakseptkriterier. Skred AS tilfredsstiller alle krav i NVEs kravspesifikasjon for skredkartlegging, og vi utfører våre vurderinger etter NVEs gjeldende veiledere (egenerklæringsskjema). Leveransen inneholder kart med faresoner for skred.

Typiske tjenester:

 • Kartlegging av skredfare for bebyggelse i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer og på alle plannivå (arealplan, reguleringsplan og byggesak)
 • Kartlegging av skredfare i henhold til SVV sine risikoakseptkriterier for skred på vei
 • Kartlegge skredfare for jernbane
 • Kartlegge skredfare for turløyper og skutertraseer (friluftsliv)
 • Kartlegge skredrelatert risiko for heisanlegg, nedfartsløyper og andre typer infrastruktur i alpinanlegg
 • Kartlegge skredrelatert risiko for anlegg, f.eks. i kraftbransjen

Konseptutredning av sikringstiltak

I områder med utilstrekkelig sikkerhet mot skred kan vi utrede og planlegge aktuelle sikringskonsept for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred iht. TEK17 § 7-3. Aktuelle sikringstiltak kan være permanent fysisk sikring som fang- og ledevoller, støtteforbygninger, steinspranggjerder eller etablering av vernskog, eller aktive sikringstiltak som varsling, overvåkning eller kontrollert nedsprengning av skred.

Vi legger fokus på en tett dialog med våre kunder for å tilpasse våre tjenester oppdragsgivers behov samt legge til rette for en smidig og forutsigbar saksgang mot offentlige myndigheter.

Typiske tjenester:

 • Utredning av aktuelle sikringskonsept, inklusive verifikasjon av sikkerhet opp mot kravene i TEK17.
 • Nytte/kost-analyser av sikringskonsept og -løsninger
 • Forprosjektering / innhenting av nødvendige grunnundersøkelser
 • Bistand til dialog med planmyndighet og NVE
 • Utarbeide skjøtselsplaner for skog som har en viktig skredforebyggende effekt

Detaljprosjektering av sikringstiltak

Som oppfølging av konseptutredning og eventuelt forprosjektering kan vi tilby detaljprosjektering av sikringstiltak. Omfang og detaljgrad tilpasses oppdragsgivers behov og tiltakets art.

Typiske tjenester:

 • Arbeidstegninger
 • Arbeidsbeskrivelser og anbudsdokumenter
 • Stikningsdata, terrengmodellering

Detaljprosjekteringen dokumenterer at tiltak er planlagt i tråd med gjeldende lover og regelverk iht. PBL og SAK10, og legger nødvendige bestemmelser som sikrer en korrekt utførelse.

Varsling og overvåkning

For midlertidige tiltak som anleggsdrift i skredutsatt terreng, eller for vei- og banestrekninger som er vanskelige å sikre med fysiske tiltak, kan vi utføre operativ skredvarsling for å redusere skredrelatert risiko. Skredvarsling kan også være aktuelt i situasjoner der permanent sikring planlegges utført, men enda ikke ferdigstilt, for eksempel i forbindelse med skredutsatt bebyggelse. I forbindelse med operativ varsling installerer vi ofte sensorer som værstasjoner for å overvåke viktige forhold som kan føre til økt skredfare. Feltarbeid er også viktig for at varsling skal fungere som et risikoreduserende tiltak.

Typiske tjenester:

 • Daglig skredvarsling for utsatt bebyggelse (boliger, hyttefelt)
 • Daglige vurderinger for anleggsdrift i skredutsatt terreng
 • Bistand ved akutte skredhendelser

Øvrige tjenester 

Vi tilbyr rådgivning og bistand i alle problemstillinger relatert til skred.

Et utvalg av slike tjenester kan være:

 • Undervisning og kurs
 • Fareutredninger i grenseområdet mellom flom og flomskred i bratt terreng.
 • Bistand til FoU-prosjekter innen skredfaget
 • Bistand til utvikling av metodikk for skredvurderinger

Kontakt

Hans Georg Grue

Geolog

Nils Arne Kavli Walberg

Geolog

Kalle Kronholm

Naturgeograf, daglig leder

473 48 221
kalle@skred.as
Ål i Hallingdal

Sondre Lunde

Geolog