Flomsikring Coop Extra Nordkjosbotn

Problemstilling

Skred AS utførte i 2021 en flomfarevurdering Coop Extra i Nordkjosbotn som konkluderte med at butikken og omliggende områder lå flomutsatt til.

Vi bisto Coop Norge med utvikling av et sikringskonsept for butikkområdet, gjennom en 200 m lang flommur i betong, og et pumpeanlegg for håndtering av lekkasjevann og overvann.

Sikringsløsningen måtte hensynta flere lokale utfordringer, bl.a. tilpasninger mot eksisterende bygg og varelevering, kryssende strømledninger, og relativt permeable fyllingsmasser i grunnen.

Vår leveranse

Det ble definert et konsept med en tilbaketrukket erosjonssikring mot Nordkjoselva, for å skåne eksisterende kantvegetasjon.

Skred AS koordinerte en tverrfaglig rådgivergruppe med RIG, RIVA og RIB for detaljeringen av muren, og bisto oppdragsgiver i dialog med kommunen.

Våre leveranser:

  • Flomfarekartlegging etter TEK 17
  • Forprosjekt sikringsløsninger
  • Konkurransegrunnlag (tegninger og arbeidsbeskrivelse iht. NS 3420)
  • Arbeidstegninger og stikningsdata
  • Prosjekteringsrapport
Bilder fra befaring