Flomsikringstiltak Eggedal sentrum

Problemstilling

Som oppfølging av utført skred- og flomfarekartlegging ønsket kommunen et konsept for håndtering av skred- og flomfare i Eggedal Sentrum. Dette som grunnlag for kommunens arbeid med ny sentrumsplan.

Farebildet for sentrumsområdet er komplekst, med prosesser fra fire ulike vassdrag / bekker. Flere ulike hendelser de siste årene har gitt skader, som underbygger behovet for tiltak.

Vår leveranse

I samråd og dialog med kommunen og NVE er det identifisert en lang rekke tiltak i de ulike vassdragene, og kvantifisert hvilken effekt de ulike tiltakene vil ha på faresonene. Tiltakene er beskrevet og dimensjonert som grunnlag for utarbeidelse av detaljreguleringsplan.

Problemstillinger inkluderer vurdering av samtidighet og kapasitet for omlegging av flomveier, i tillegg til hydraulisk dimensjonering.

Bilder fra befaring