Overvannshåndtering for reguleringsplan Holslågrenda

Problemstilling

I Holslågrenda i Nord-Fron kommune skal det etableres et nytt hyttefelt med ca. 50 nye tomter. Overvann i området må både håndteres tilstrekkelig internt i planområdet og på en slik måte at nedstrøms områder ikke får økt ulempe. Skred AS har utarbeidet en helhetlig overvannsplan for området samt utført flomfarevurdering av kryssende bekker.

Vår leveranse

2020-2021 har Skred AS vurdert flomfare og overvannshåndtering for et planlagt hyttefelt med ca. 50 tomter i Nord-Fron kommune i samarbeid med Areal +.

Flomfare knyttet til eksisterende bekker ble vurdert med anbefalinger til hvordan de og større flomveier bør innarbeides i planen.
Da dette ble gjort før tomtene ble plassert kunne man tilpasse tomtene etter de naturlige flomveiene og redusere behov for terrenginngrep.

For å ikke gi økt ulempe for nedstrøms områder ble det skissert ulike avbøtende tiltak tilpasset planen og området. Dette ved å stille spesifikke krav til håndtering av overvann på hver enkelt tomt, etablere fordrøyningsvolumer i tilknytning til planlagte stikkrenner og veikryssinger, og sikre at de naturlige vannveiene og søkkene gjennom området holdes åpne.

Bilder fra befaring