Overvannshåndtering for reguleringsplan Hagejordet

Problemstilling

På Hagejordet i Lillehammer kommune skal det etableres et nytt boligområde med eneboliger og leiligheter. Overvann må både håndteres tilstrekkelig internt i planområdet og på en slik måte at nedstrøms områder ikke får økt ulempe. Flomveier fra oppstrøms områder må også ivaretas. Skred AS har utarbeidet en helhetlig overvannsplan for området.

Vår leveranse

I perioden 2017 2020 har Skred AS vært involvert i både flomfarevurdering og utarbeidelse av overvannsplan for reguleringsplanen på Hagejordet i Lillehammer kommune. Planen omfatter ca. 380 nye boenheter, en barnehage og næringslokaler.

I overvannsplanen tas det høyde for håndtering av flomfare fra Hagebekken, en flomvei gjennom området som potensielt kan lede store vannmengder, samt interne flomveier.
I tillegg er det vurdert at kapasitetsbegrensninger i nedstørms bekkelukkinger og situasjon ved raviner gir føringer for krav til fordrøyning av overvann for å redusere økt avrenning som følge av utbyggingen.

En helhetlig overvannsplan med løsninger for infiltrasjon, fordrøyning og flomveier er utformet i tett samarbeid med arealplanlegger og landskapsarkitekter, og benytter åpne, naturbaserte løsninger med flerfunksjonelle arealer.

Bilder fra befaring