Skredvarslingsanlegg for fv. 868 Pollfjellet, Lyngen

Problemstilling

Fylkesvei 868 ved Furuflaten i Storfjord kommune er svært utsatt for snøskred fra Pollfjellet. Vegstrekningen som er skredutsatt er ca. 250 m lang og ligger på sørsiden av Pollfjelltunnelen. Skredløpet som truer vegen kalles for Geitlirenna, og starter 1100 moh. Det går årlig skred og skredvind over veien, noe som gjør at veien ofte er stengt i perioder med høy skredfare. Senest i 1. juni 2020 gikk et stort snøskred over veien, hvor snø og jordmasser dekket veien i 150 meters lengde.

I oktober 2020 lyste Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) ut en konkurranse om etablering av et automatisk skredvarslingsanlegg for snøskred. Formålet med skredvarslingsanlegget er å øke sikkerheten for bilistene ved at ingen skred skal gå på veien mens denne er åpen. I tillegg skal anlegget øke regulariteten ved å redusere antall dager veien er stengt grunnet skredfare, noe som tidligere har skapt en del problemer, da det er få omkjøringsmuligheter i området. Informasjon fra anlegget vil også øke forståelsen av skredhendelser og dynamikk, noe som blant annet kan komme den regionale snøskredvarslingen til gode.

Vår leveranse

I midten av februar 2021 var Skred AS i Lyngen og installerte en radar for automatisk deteksjon av snøskred. Prosjektet ved Pollfjellet er Skred AS sin første radar for automatisk varsling av snøskred mot vei. I prosjektet samarbeider Skred AS med den sveitsiske leverandøren Geoprevent, som er spesialisert innen automatisk deteksjon og varsling av skred og andre naturfarer. Geoprevent har mer enn 100 operative prosjekter i 11 land, noe som gjør de til en solid underleverandør. I prosjektet har Geoprevent ansvar for leveranse av radar, kamera og dataportal, mens Skred AS med kontor i Tromsø har ansvaret for den fysiske installasjonen og oppfølging gjennom prosjektperioden.

Allerede få dager etter installasjon ble det første skredet detektert, og radaren har i perioden februar 2021 til juni 2023 detektert mer enn 450 snøskred. Mange av disse går i området ovenfor tunellen. Prosjektet har varighet til juni 2025, med mulighet for forlengelse.

Radaren vil vinteren 2023/24 kobles opp mot et  automatisk trafikkvarslingssystem, noe som vil føre til automatisk stenging og gjenåpning av veien når et skred løsner. I tillegg er det bygd et skredoverbygg for deler av den mest skredutsatte strekningen, noe som ytterligere vil redusere risikoen for trafikantene. I forbindelse med dette arbeidet utførte Skred AS stedsspesifikk snøskredvarsling for anleggsområdet på oppdrag for Alta Anlegg vinteren 2022/23.

Bilder fra befaring