Stedspesifikk skredvarsling for anleggsområde

Fv. 868 mellom Furuflaten og Lyngseidet i Lyngen kommune er snøskredutsatt med årlige snøskred fra Pollfjellet (1213 moh.). Deler av den mest skredutsatte veien går igjennom Pollfjelltunnellen. I 2022 startet anleggsarbeidet for å utvide tunnelen med skredoverbygg mot Furuflaten. Byggeplassen lå naturlig nok svært skredutsatt til. På oppdrag fra entreprenøren Alta Anlegg AS, i tett dialog med Troms og Finnmark Fylkeskommune som byggherre, utførte Skred AS daglig stedsspesifikk skredvarsling for å ivareta arbeidernes sikkerhet gjennom anleggsarbeidene vinteren 2023.

Det er flere faktorer som bidrar til kvaliteten på stedsspesifikk varsling, der kunnskap om skredhistorikken i de spesifikke skredløpene og tilgjengelig værdata er to av dem. I dette tilfelle fantes det god lokalhistorisk oversikt, samt en værstasjon på toppen av fjellet. I tillegg installerte Skred AS i 2021 en radar for automatisk deteksjon av snøskred, som siden den gang har detektert mer enn 300 snøskred fra Pollfjellet.

Med utfyllende skredhistorikk fra det spesifikke skredløpet, tilgjengelige værdata og lokalkunnskap, gjorde Skred AS en grundig analyse av værforhold som normalt utløser skred i den spesifikke skredbanen. Denne analysen ga svært entydige svar, som i kombinasjon med værdata, kameraer og støtte fra vårt lokalkontor i Tromsø, førte til sikker anleggsdrift med høy grad av oppetid på anlegget. Risikoreduserende tiltak som aktiv skredkontroll med DaisyBell ble også utført i samarbeid med byggherre.

Skred AS ga normalt to varsler/oppdateringer på skredfaren per dag, og ved behov hadde vi direkte dialog med entreprenør og byggherre. Et eksempel på presisjonen i varslingen er at vi den 23. januar ga vi anbefalinger om å stoppe byggearbeidene fra kl. 09:00 og evakuere anlegget. Noen timer senere (kl. 11.40 og 13.27) traff to snøskred byggeplassen.

Bilder fra befaring