Overvannshåndtering for reguleringsplan Brusveskogen

Problemstilling

Ved Brusvehagen i Gjøvik kommune skal det etableres et nytt boligområde med lavblokker, rekkehus og garasjer. Overvann må både håndteres internt i planområdet og på en slik måte at nedstrøms områder ikke får økt ulempe i henhold til Gjøvik kommune sine retningslinjer for overvannshåndtering. Flomveier fra oppstrøms områder må også ivaretas.

Vår leveranse

I 2023 utarbeidet Skred AS både skredfarevurdering og overvannsplan for reguleringsplanen Brusveskogen i Gjøvik kommune. Planen omfatter omtrent 75 nye boenheter.

I overvannsplanen tas det høyde for gjennomgående flomveier. Nye interne flomveier er plassert i samråd med geolog for å unngå bratte områder der økte vannmengder potensielt kan gi økt skredfare i nedre del av planområdet. Beregning av behov for fordrøyning er gjort i henhold til retningslinjene til Gjøvik kommune og vi har anbefalt åpne, naturbaserte løsninger med flerfunksjonelle arealer som oppnår tilstrekkelig fordrøyningsvolum.