455 11 222 post@skred.as

Gjennom prosjektet Flomrespons arbeider Skred AS sammen med Dryp Aps med å utvikle et lokalt flomvarslingssystem for 6 kommuner i Nord-Gudbrandsdalen: Lom, Vågå, Lesja, Sel, Dovre og Skjåk. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er prosjekteier, og Skåppå AS er innleid som prosjektleder.

Ved å kombinere meteorologiske og hydrologiske prognoser, et nettverk av sensorer, maskinlæring og kunnskap om utsatte vassdrag og kritiske punkter har vi som mål å utvikle et system som skal hjelpe kommunene med å iverksette de riktige tiltakene på riktig plass til riktig tid for å begrense samfunnsmessig risiko og skader ved flom. 

 

Værstasjon

Vi mener et slikt system i årene fremover kan gi store samfunnsmessige besparelser da flommer i mange vassdrag både vil bli større og komme hyppigere som en konsekvens av et endret klima. Samtidig er det i dag et stort behov for fysisk sikring mot naturfare som vanskelig lar seg realisere grunnet store kostnader og ressursbruk. Her kan lokal varsling bli en økonomisk gunstig løsning.

Som et ledd i utviklingen av prototypen har vi instrumentert opp flere lokale nedbørfelt for overvåkning av drivende parametere som nedbør, metning og vannstand/vannføring i vassdrag. Prototypen av systemet blir nå testet operativt gjennom 2022 i fire nedbørfelt med ulik karakteristikk og geografisk beliggenhet.

Målet er å utvikle en lokal flomvarslingstjeneste for kommunene i Gudbrandsdalen, men vi utvikler løsningen slik at den vil være overførbar til andre kommuner og problemeiere i Norge.

Les mer om flomrespons på www.flomrespons.no.

Installasjon
Værstasjon
Ostri