Kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag

Problemstilling

Skred AS har utført flere oppdrag med kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag. Oppdragene er utført i henhold til NVE sin tilskuddsordning og er tilpasset kommunenes behov og ønsker.

Vann på avveie og flomskader i tilknytning til bekker og bratte vassdrag er ofte en konsekvens av prosesser og/eller begrenset kapasitet ved punkter langs vassdraget. Med klimaendringene forventes det at mindre bekker og vassdrag vil få større og hyppigere flommer i årene fremover, som gjør det spesielt aktuelt å få oversikt over kritiske punkter i disse vassdragene.

Gjennom en oversiktskartlegging av kritiske punkter kan kommunen blant få identifisert spesielt kritiske punkter og områder, grunnlag for gjennomføring og prioritering av skadereduserende tiltak, identifisert hvor det kan være hensiktsmessig med detaljerte flomfarevurderinger, samt innspill til kommunens beredskapssystem og saksbehandling.

Vår leveranse

Skred AS kartlagt kritiske punkter for flere kommuner. Arbeidet har resultert i følgende:

  • Identifikasjon av de mest kritiske bekkene i kommunen
  • ROS-analyse av alle identifiserte kritiske punkter.
  • En sluttrapport som beskriver metodikk, grunnlag for vurderingene og hovedresultatene
  • Kartbilag som viser de kritiske punktene, vurdert risiko ved hvert punkt, flomveier og relevante aktsomhetssoner.
  • Leveransen er generelt tilpasset kommunens kontekst og behov.
Bilder fra befaring