Flomfarevurdering for Kvamskogen kommunedelplan

I forbindelse med ny kommunedelplan på Kvamskogen i Kvam kommune utførte Skred AS en skred -og flomfarevurdering av området. Planområdet har flere større og mindre vassdrag som ifølge NVE sine aktsomhetskart for flom utgjør en potensiell flomfare. Det er også kjente utfordringer knyttet til kjøve og isoppdemming, som ble vurdert i samarbeid mellom våre hydrologer og geologer.

Kvamskogen har mange bratte elver som renner i definerte løp helt til de flater ut like før utløp i Langevotnevatnet, og gjentetting av bruer vinterstid gjør at oversvømte områder kan være større for mindre vannføringer. I tillegg til flomsonekart ble det derfor tegnet egne hensynssoner for isoppdemming og erosjonsfare. Du kan se faresonekartene i NVE sitt temakart og lese tilhørende flomrapport her.

Bilder fra befaring