Flomrespons – Lokal, risikobasert flomvarsling

Problemstilling

NVE har estimert at mer enn 100 000 bolighus i Norge ligger flomutsatt (NVE Rapport). Fysiske sikringstiltak kan ofte være kostbare løsninger og kan derfor vanskelig å få realisert både på kort og lengre sikt. Lokal flomvarsling vil være et organisatorisk tiltak som gjør det mulig å gjennomføre risikoreduserende tiltak før en flom inntreffer, som kan være et betydelig mer økonomisk tiltak. Dette vil både kunne sikre materielle verdier, redusere miljøkonsekvenser, samt redusere faren for liv og helse for personer som skulle befinne seg i det flomutsatte området. Det kan være en løsning for å redusere flomrisiko for allerede utsatt bebyggelse, men er ikke et fullverdig tiltak for ny bebyggelse.

Vår leveranse

Gjennom prosjektet Flomrespons, som var finansiert av Forskningsrådet, har Skred AS utviklet et system for lokal flomvarsling. Målet med systemet i Flomrespons er både å gi presise lokale varsler av flom i god til før hendelsen inntreffer, men også hjelpe kommunene med å sette inn de riktige tiltakene på rett tid på riktig tidspunkt for å redusere risiko. Systemet er basert på en kombinasjon av sensorteknologi, analyse av meteorologiske ensembler, hydrologisk modellering, og lokalkjennskap til vassdragene og kommunene sine ressurser. Som en del av siste fase av Flomrespons kjørte systemet operativt for 4 ulike nedbørfelt i Nord-Gudbrandsdalen.

Bilder fra befaring